Pozwolenie na broń 2017 (statystyki)

Jak widać w poniż­szym zesta­wie­niu licz­ba pozwo­leń na broń wyda­wa­nych w naszym kra­ju powo­li acz suk­ce­syw­nie rośnie. Taki stan rze­czy cie­szy tym bar­dziej, że dyna­mi­ka przy­ro­stu licz­by pozwo­leń wśród kolek­cjo­ne­rów jest naj­więk­sza. Wzrost, a co za tym idzie i trend jest tym bar­dziej impo­nu­ją­cy, jeśli porów­na­my ilość wyda­nych pozwo­leń na broń kolek­cjo­ner­ską w 2017r. z lata­mi wcze­śniej­szy­mi.

III Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej

Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej w Puławach to spo­tka­nie mają­ce na celu inte­gra­cję śro­do­wi­ska kolek­cjo­ne­rów oraz miło­śni­ków bro­ni pal­nej. Impreza skie­ro­wa­na jest do osób kolek­cjo­nu­ją­cych broń oraz inte­re­su­ją­cych się jej histo­rią, jak rów­nież strzel­ców, myśli­wych i wszyst­kich legal­nych posia­da­czy.
Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej w Puławach ma ambi­cję stać się corocz­ny­mi, cen­tral­ny­mi tar­ga­mi bran­żo­wy­mi z zakre­su ręcz­nej bro­ni pal­nej. Na Zlocie będzie moż­na zapre­zen­to­wać swo­je zbio­ry, nawią­zać kon­tak­ty z oso­ba­mi o podob­nych zain­te­re­so­wa­niach, sprze­dać lub kupić broń pal­ną.

XII Mistrzostwa Polski w Cas Dzikie Pogranicze 2018”

Koledzy i Kolerzanki

Serdecznie zapra­sza­my na XII Otwarte Mistrzostwa Polski w Cowboy Action Shooting orga­ni­zo­wa­ne przez Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego (klub z licen­cją PZSS, jedy­ny klub w Polsce afi­lio­wa­ny przez ame­ry­kań­skie towa­rzy­stwo The Single Action Shooting Society).

Mistrzostwa w tym roku odbę­dą się na strzel­ni­cy w Okręglicy w dniach 24–26 maja.

Oprócz kon­ku­ren­cji głów­nych: 12 Torów (wszyst­kie kate­go­rie SASS), 6 Torów  Wild Bunch, Długi dystans; tra­dy­cyj­nie roze­gra­nych zosta­nie wie­le kon­ku­ren­cji dodat­ko­wych.
Cowboy Action Shooting – strze­lec­two wester­no­we jest upra­wia­ne na całym świe­cie. Jest to sport strze­lec­ki, w któ­rym zawod­ni­cy rywa­li­zu­ją w wie­lu kate­go­riach uży­wa­jąc bro­ni z z cza­sów Dzikiego Zachodu. Zawody wyma­ga­ją oprócz bro­ni zgod­nej z epo­ką i wier­no­ści zasa­dom Dzikiego Zachodu, tak­że odpo­wied­nie­go ubio­ru. Pozwala to na stwo­rze­nie uni­kal­nej atmos­fe­ry. Odnośnik do wyda­rze­nia

Stan zachowania broni kolekcjonerskiej

Klasa Zachowania Stanu Zabytkowej Broni Palnej opra­co­wa­na w opar­ciu o mię­dzy­na­ro­do­wy stan­dard Condition Standards for Antique Firearms

•FABRYCZNIE NOWY
Wszystkie czę­ści ory­gi­nal­ne; 100% ory­gi­nal­ne wykoń­cze­nie, w ide­al­nym sta­nie pod każ­dym wzglę­dem, na zewnątrz jak i w wewnątrz; pola i bruz­dy lufy w sta­nie ide­al­nym tzw. lustro”.

Sa vz-26


Samopal vzor 48 (Sa 23/24/25/26) – cze­cho­sło­wac­ki pisto­let maszy­no­wy skon­stru­owa­ny w dru­giej poło­wie lat 40. Pierwszy seryj­nie pro­du­ko­wa­ny pisto­let maszy­no­wy z zam­kiem tele­sko­po­wym (ota­cza­ją­cym lufę). Protoplasta UZI.

PM-84 P (Glauberyt)


Pistolet maszy­no­wy wz. 1984 Glauberyt, (skrót PM-84) – pol­ski pisto­let maszy­no­wy, pro­du­ko­wa­ny od poło­wy lat 80. XX wie­ku, przez Fabrykę Broni Łucznik” w Radomiu. PM-84 jest samoczynno-samopowtarzalną bro­nią indy­wi­du­al­ną, prze­zna­czo­ną dla załóg wozów bojo­wych, pod­od­dzia­łów zwia­du, służb spe­cjal­nych, poli­cji oraz służb ochro­ny mie­nia.

Nowy sklep z bronią w Łodzi – Kwatermistrz

Już ofi­cjal­nie – w naj­bliż­szy wto­rek 10.10 o godz. 10:00 przy ul. Wojska Polskiego 7 w Łodzi otwie­ram sklep zwią­za­ny bez­po­śred­nio z naszy­mi zain­te­re­so­wa­nia­mi. Kwatermistrz, bo o nim mowa, na chwi­lę obec­ną ofe­ro­wał będzie róż­no­rod­ny asor­ty­ment pro­duk­tów zwią­za­nych z sze­ro­ko poję­tym strze­lec­twem i mili­ta­ria­mi – m.in. kabu­ry, arty­ku­ły do czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji bro­ni, sza­fy pan­cer­ne na broń pal­ną w kla­sie S1, wia­trów­ki, noże czy akce­so­ria zwią­za­ne z samo­obro­ną.