SZKOŁA MISTRZÓW KOKORO

SZKOŁA MISTRZÓW KOKORO ZAPRASZA DO KLAS STRZELECTWA SPORTOWEGO

W Łodzi powsta­ła uni­ka­to­wa na ska­lę kra­ju szko­ła, któ­ra będzie pro­wa­dzić, mię­dzy inny­mi, kla­sy strze­lec­twa spor­to­we­go.
W Szkole Mistrzów KOKORO dzie­ci będą mogły zacząć swo­ją przy­go­dę z tą dys­cy­pli­ną już od czwar­tej kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej. Oprócz tre­nin­gu strze­lec­kie­go ucznio­wie będą mie­li zapew­nio­ny kom­plek­so­wy tre­ning ogól­no­ro­zwo­jo­wy i kon­dy­cyj­ny pod okiem doświad­czo­nych tre­ne­rów.

III ZLOT KOLEKCJONERÓW BRONI

Miło nam poin­for­mo­wać o kolej­nym, trze­cim już Zlocie Kolekcjonerów Broni w Poznaniu, któ­ry odbę­dzie się na tere­nie Fortu VI (ul. Lutycka 115), koniec ul. Dojazd w dniach 9–10 czerw­ca 2018 roku. Jest to edy­cja cyklicz­nej impre­zy orga­ni­zo­wa­nej przez Stowarzyszenie Zbrojownia oraz Fort Poznań- Event Place. To odpo­wiedź na zain­te­re­so­wa­nie śro­do­wisk kolek­cjo­ner­skich i spo­łe­czeń­stwa tą tema­ty­ką i ma cha­rak­ter impre­zy otwar­tej, połą­czo­nej z pik­ni­kiem i zwie­dza­niem pod­zie­mi Fortu VI.

Wezmą w niej udział kolek­cjo­ne­rzy roz­ma­itej bro­ni, obej­mu­jąc histo­rycz­ną i współ­cze­sną broń pal­ną, broń bia­łą, myśliw­ską, gazo­wą, pneu­ma­tycz­ną, czar­no­pro­cho­wą, wypo­sa­że­nie woj­sko­we, repli­ki bro­ni, przed­mio­ty zwią­za­ne z tech­ni­ka­mi wal­ki, odzna­cze­nia i emble­ma­ty, książ­ki, pojaz­dy woj­sko­we.

Bez bro­ni maso­we­go raże­nia.

Klub Sportowy Społem”

Nawiązaliśmy współ­pra­cę z Klubem Sportowym Społem. Jeśli posia­dasz pozwo­le­nie lub jesteś funk­cjo­na­riu­szem możesz zacząć korzy­stać ze strzel­ni­cy Klubu Społem. Do dys­po­zy­cji są tory na 25m i 50m. Jednorazowy wjazd 15 zł za oka­za­niem waż­nej legi­ty­ma­cji.

Sklep Na Łowy – Gwarancja niskich cen dla członków ŁSKB

Udało nam się nawią­zać współ­pra­cę ze skle­pem myśliw­skim NA ŁOWY” . Otrzymaliśmy gwa­ran­cję niskich cen dla człon­ków nasze­go Stowarzyszenia.
W zależ­no­ści od pro­duk­tu rabat może wyno­sić od 2 do 20 %. Robiąc zaku­py, sprze­daw­ca może pro­sić o oka­za­nie legi­ty­ma­cji ŁSKB.
Dla przy­po­mnie­nia link do skle­pów z któ­ry­mi już współ­pra­cu­je­my.

Pozwolenie na broń 2017 (statystyki)

Jak widać w poniż­szym zesta­wie­niu licz­ba pozwo­leń na broń wyda­wa­nych w naszym kra­ju powo­li acz suk­ce­syw­nie rośnie. Taki stan rze­czy cie­szy tym bar­dziej, że dyna­mi­ka przy­ro­stu licz­by pozwo­leń wśród kolek­cjo­ne­rów jest naj­więk­sza. Wzrost, a co za tym idzie i trend jest tym bar­dziej impo­nu­ją­cy, jeśli porów­na­my ilość wyda­nych pozwo­leń na broń kolek­cjo­ner­ską w 2017r. z lata­mi wcze­śniej­szy­mi.

III Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej

Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej w Puławach to spo­tka­nie mają­ce na celu inte­gra­cję śro­do­wi­ska kolek­cjo­ne­rów oraz miło­śni­ków bro­ni pal­nej. Impreza skie­ro­wa­na jest do osób kolek­cjo­nu­ją­cych broń oraz inte­re­su­ją­cych się jej histo­rią, jak rów­nież strzel­ców, myśli­wych i wszyst­kich legal­nych posia­da­czy.
Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej w Puławach ma ambi­cję stać się corocz­ny­mi, cen­tral­ny­mi tar­ga­mi bran­żo­wy­mi z zakre­su ręcz­nej bro­ni pal­nej. Na Zlocie będzie moż­na zapre­zen­to­wać swo­je zbio­ry, nawią­zać kon­tak­ty z oso­ba­mi o podob­nych zain­te­re­so­wa­niach, sprze­dać lub kupić broń pal­ną.

XII Mistrzostwa Polski w Cas Dzikie Pogranicze 2018”

Koledzy i Kolerzanki

Serdecznie zapra­sza­my na XII Otwarte Mistrzostwa Polski w Cowboy Action Shooting orga­ni­zo­wa­ne przez Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego (klub z licen­cją PZSS, jedy­ny klub w Polsce afi­lio­wa­ny przez ame­ry­kań­skie towa­rzy­stwo The Single Action Shooting Society).

Mistrzostwa w tym roku odbę­dą się na strzel­ni­cy w Okręglicy w dniach 24–26 maja.

Oprócz kon­ku­ren­cji głów­nych: 12 Torów (wszyst­kie kate­go­rie SASS), 6 Torów  Wild Bunch, Długi dystans; tra­dy­cyj­nie roze­gra­nych zosta­nie wie­le kon­ku­ren­cji dodat­ko­wych.
Cowboy Action Shooting – strze­lec­two wester­no­we jest upra­wia­ne na całym świe­cie. Jest to sport strze­lec­ki, w któ­rym zawod­ni­cy rywa­li­zu­ją w wie­lu kate­go­riach uży­wa­jąc bro­ni z z cza­sów Dzikiego Zachodu. Zawody wyma­ga­ją oprócz bro­ni zgod­nej z epo­ką i wier­no­ści zasa­dom Dzikiego Zachodu, tak­że odpo­wied­nie­go ubio­ru. Pozwala to na stwo­rze­nie uni­kal­nej atmos­fe­ry. Odnośnik do wyda­rze­nia