Aktualizacja sklepów oferujących rabaty dla członków ŁSKB!

Przypominam i jed­no­cze­śnie pro­po­nu­ję śle­dzić zakład­kę Oferty raba­to­we dla człon­ków ŁSKB!
W ostat­nich dniach nawią­za­li­śmy dale­ko idą­cą współ­pra­cę z dwo­ma nowo otwar­ty­mi skle­pa­mi – Kwatermistrz z Łodzi, oraz GunSzop z Bełchatowa.
Już wkrót­ce przy­bli­ży­my szcze­gó­ły współ­pra­cy, zakła­dam, że zain­te­re­su­je wszyst­kich człon­ków nasze­go Stowarzyszenia.