Strzelnice amatorskie. Praca u podstaw.

Stowarzyszenie Strzeleckie GARMIN 2017 -link

Projekt: Arizona
Dlaczego Arizona może naj­pierw. Większość z was zapew­ne zna Pana Wojciecha Cejrowskiego i ten pro­gram, gdzie idą ze zna­jo­mym za dom i strze­la­ją do tarcz za domem. W USA oczy­wi­ście rzecz ma miej­sce. Tak mi się z oso­bą Pana Cejrowskiego i Arizoną temat strzel­nic sko­ja­rzył. Też mamy u sie­bie piach i peł­za­ją­ce zwie­rząt­ka, no i samo­sie­wy sosny zamiast roślin pustyn­nych. Arizona” to nazwa robo­cza, któ­ra pozo­sta­ła jako już peł­no­praw­na nazwa pro­jek­tu. 

Prawnik o broni

Celem stro­ny jest zebra­nie i pre­zen­ta­cja facho­wej i aktu­al­nej wie­dzy na temat pra­wa doty­czą­ce­go bro­ni pal­nej, pozwo­leń na broń i strze­lec­twa w Polsce. W inter­ne­cie powta­rza­ją się dzie­siąt­ki razy iden­tycz­ne pyta­nia poru­sza­ją­ce iden­tycz­ne pro­ble­my. Większość wąt­pli­wo­ści moż­na roz­wiać bar­dzo szyb­ko, zbie­ra­jąc już dostęp­ne infor­ma­cje.

Istotne jest zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści posia­da­czy bro­ni w kwe­stii prze­pi­sów. Organy admi­ni­stra­cyj­ne zwie­ra­ją szy­ki, żeby zatrzy­mać rosną­cą falę popu­lar­no­ści strze­lec­twa w Polsce. W odpo­wie­dzi my – pra­wo­rząd­ni oby­wa­te­le – tak­że powin­ni­śmy bli­żej współ­pra­co­wać. Razem opra­co­wy­wać pro­ce­du­ry, pisma i naj­lep­sze sche­ma­ty zacho­wań. Tak, by w nie­rów­nej wal­ce oby­wa­tel vs apa­rat urzęd­ni­czy, oby­wa­tel miał więk­sze szan­se. Link do stro­ny.

Anatomia broni

Anatomy-Rifle-French-Berthier-Mle1916-Carbine
fran­cu­ski Berthier Mle1916 Carbine (zdję­cie pobra­ne ze stro­ny www.candrsenal.com)

Zachęcam do zapo­zna­nia się z inte­re­su­ją­cą stro­ną www.candrsenal.com. Zamieszczono tam dużo mery­to­rycz­nej wie­dzy, ana­to­micz­ne prze­kro­je bro­ni w wyjąt­ko­wo dużej ska­li,  zdję­cia w bar­dzo wyso­kiej jako­ści, sche­ma­ty itp. Autorzy stro­ny kon­cen­tru­ją się na bro­ni histo­rycz­nej.

Mosin Nagant – specyfikacja, zdjęcia

Mosin Nagant 1891
Mosin Nagant 1891 (zdję­cie pobra­ne ze stro­ny www.7.62x54r.net)

Jeśli kolek­cjo­nu­jesz kara­bi­ny Mosina odsy­łam Cię do stro­ny www.7.62x54r.net. Znajdziesz tam abso­lut­nie wszyst­kie infor­ma­cje o tym kara­bi­nie!
Równie inte­re­su­ją­ca – www.russian-mosin-nagant.com.
Pozycje obo­wiąz­ko­we, jeśli poważ­nie trak­tu­jesz swo­ją kolek­cję Mosinów.