Stan zachowania broni kolekcjonerskiej

Klasa Zachowania Stanu Zabytkowej Broni Palnej opra­co­wa­na w opar­ciu o mię­dzy­na­ro­do­wy stan­dard Condition Standards for Antique Firearms

•FABRYCZNIE NOWY
Wszystkie czę­ści ory­gi­nal­ne; 100% ory­gi­nal­ne wykoń­cze­nie, w ide­al­nym sta­nie pod każ­dym wzglę­dem, na zewnątrz jak i w wewnątrz; pola i bruz­dy lufy w sta­nie ide­al­nym tzw. lustro”.

Sa vz-26


Samopal vzor 48 (Sa 23/24/25/26) – cze­cho­sło­wac­ki pisto­let maszy­no­wy skon­stru­owa­ny w dru­giej poło­wie lat 40. Pierwszy seryj­nie pro­du­ko­wa­ny pisto­let maszy­no­wy z zam­kiem tele­sko­po­wym (ota­cza­ją­cym lufę). Protoplasta UZI.

Nowy sklep z bronią w Łodzi – Kwatermistrz

Już ofi­cjal­nie – w naj­bliż­szy wto­rek 10.10 o godz. 10:00 przy ul. Wojska Polskiego 7 w Łodzi otwie­ram sklep zwią­za­ny bez­po­śred­nio z naszy­mi zain­te­re­so­wa­nia­mi. Kwatermistrz, bo o nim mowa, na chwi­lę obec­ną ofe­ro­wał będzie róż­no­rod­ny asor­ty­ment pro­duk­tów zwią­za­nych z sze­ro­ko poję­tym strze­lec­twem i mili­ta­ria­mi – m.in. kabu­ry, arty­ku­ły do czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji bro­ni, sza­fy pan­cer­ne na broń pal­ną w kla­sie S1, wia­trów­ki, noże czy akce­so­ria zwią­za­ne z samo­obro­ną.

Grupa zamknięta członków ŁSKB

Wychodząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom, powo­ła­li­śmy na Facebooku gru­pę ŁSKB, któ­ra kie­ro­wa­na jest głów­nie (choć nie tyl­ko) do człon­ków nasze­go Stowarzyszenia. Jeśli posia­dasz tam kon­to zachę­ca­my do wstą­pie­nia do gru­py. Z zało­że­nia ma to być miej­sce do swo­bod­nej komu­ni­ka­cji, zamiesz­cza­nia ogło­szeń, wymia­ny doświad­czeń itp.

STRZAŁ magazyn o broni

W ostat­nim nume­rze cza­so­pi­sma STRZAŁ” moż­na zna­leźć arty­kuł nasze­go kole­gi Bogusława Kustosika. Poniżej obszer­ny frag­ment. Pełna wer­sja arty­ku­łu w maga­zy­nie Strzał 1–2/2017

Rewolwer Nagant wz.1895

Bogusław Kustosik

Kiedy pada sło­wo Nagant” w naszej wyobraź­ni poja­wia się natych­miast obraz radziec­kie­go żoł­nie­rza albo funk­cjo­na­riu­sza cie­szą­ce­go się u nas bar­dzo złą sła­wą NKWD. Uproszczenie takie spo­wo­do­wa­ne jest dwo­ma pod­sta­wo­wy­mi czyn­ni­ka­mi: po pierw­sze – wiel­ko­ścią pro­duk­cji liczą­cą oko­ło 2,5 milio­na sztuk oraz prze­szło 50-letnim okre­sem pro­duk­cji. Oczywiście mowa tu o egzem­pla­rzach wypro­du­ko­wa­nych w Rosji oraz w Związku Radzieckim.

Zlot Kolekcjonerów Broni 2017

II Zlot Kolekcjonerów Broni 3–4 czerw­ca 2017, Fort VI, Poznań

Miło nam poin­for­mo­wać o Zlocie Kolekcjonerów Broni w Poznaniu, któ­ry odbę­dzie się na tere­nie Fortu VI (ul. Lutycka 115), koniec ul. Dojazd w dniach 3–4 czerw­ca 2017 roku.
Zlot jest dru­gą edy­cją cyklicz­nej impre­zy orga­ni­zo­wa­nej przez Stowarzyszenie Zbrojownia oraz Fort Poznań- Event Place. Jest odpo­wie­dzią na zain­te­re­so­wa­nie śro­do­wisk kolek­cjo­ner­skich i spo­łe­czeń­stwa tą tema­ty­ką i ma cha­rak­ter impre­zy otwar­tej, połą­czo­nej z pik­ni­kiem i zwie­dza­niem pod­zie­mi Fortu VI . Wezmą w niej udział kolek­cjo­ne­rzy roz­ma­itej bro­ni, obej­mu­jąc  histo­rycz­ną i współ­cze­sną broń pal­ną, broń bia­łą, myśliw­ską, gazo­wą, pneu­ma­tycz­ną, czar­no­pro­cho­wą, wypo­sa­że­nie woj­sko­we, repli­ki bro­ni, przed­mio­ty zwią­za­ne z tech­ni­ka­mi wal­ki, odzna­cze­nia i emble­ma­ty, książ­ki, pojaz­dy woj­sko­we. Bez bro­ni maso­we­go raże­nia.