GunSzop

MIKOŁAJKOWA PROMOCJA

Od dzi­siaj do koń­ca tygo­dnia moż­na nabyć u nas:

Pistolet S&W M&P 9 M2.0 i 250 szt. amu­ni­cji S&B 9 mm
za 2499 PLN!!

Kwatermistrz

Ewidencja ogarnięta‐ star­tu­je­my ze sprze­da­żą towa­ru kon­ce­sjo­no­wa­ne­go.
Na dobry począ­tek naszej współ­pra­cy pro­po­nu­ję pro­mo­cję na zakup amu­ni­cji 9x19 mm spraw­dzo­ne­go, pol­skie­go pro­du­cen­ta B‐N: 0,69 zł/szt. (bez pro­gu ilo­ścio­we­go, opa­ko­wa­nie zawie­ra 500 szt.). Oferta obo­wią­zu­je do 17.12 lub wyczer­pa­nia zapa­sów.
W sprze­da­ży dostęp­na jest rów­nież amu­ni­cja .223 Remington (1,29 zł/szt.) i .45 ACP (1,20 zł).
Z dobrych infor­ma­cji wspo­mnę jesz­cze, że w naj­bliż­szym cza­sie ruszy rów­nież stro­na inter­ne­to­wa skle­pu.
Zapraszam!

SZKOŁA MISTRZÓW KOKORO

SZKOŁA MISTRZÓW KOKORO ZAPRASZA DO KLAS STRZELECTWA SPORTOWEGO

W Łodzi powsta­ła uni­ka­to­wa na ska­lę kra­ju szko­ła, któ­ra będzie pro­wa­dzić, mię­dzy inny­mi, kla­sy strze­lec­twa spor­to­we­go.
W Szkole Mistrzów KOKORO dzie­ci będą mogły zacząć swo­ją przy­go­dę z tą dys­cy­pli­ną już od czwar­tej kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej. Oprócz tre­nin­gu strze­lec­kie­go ucznio­wie będą mie­li zapew­nio­ny kom­plek­so­wy tre­ning ogól­no­ro­zwo­jo­wy i kon­dy­cyj­ny pod okiem doświad­czo­nych tre­ne­rów.

III ZLOT KOLEKCJONERÓW BRONI

Miło nam poin­for­mo­wać o kolej­nym, trze­cim już Zlocie Kolekcjonerów Broni w Poznaniu, któ­ry odbę­dzie się na tere­nie Fortu VI (ul. Lutycka 115), koniec ul. Dojazd w dniach 9–10 czerw­ca 2018 roku. Jest to edy­cja cyklicz­nej impre­zy orga­ni­zo­wa­nej przez Stowarzyszenie Zbrojownia oraz Fort Poznań‐ Event Place. To odpo­wiedź na zain­te­re­so­wa­nie śro­do­wisk kolek­cjo­ner­skich i spo­łe­czeń­stwa tą tema­ty­ką i ma cha­rak­ter impre­zy otwar­tej, połą­czo­nej z pik­ni­kiem i zwie­dza­niem pod­zie­mi Fortu VI.

Wezmą w niej udział kolek­cjo­ne­rzy roz­ma­itej bro­ni, obej­mu­jąc histo­rycz­ną i współ­cze­sną broń pal­ną, broń bia­łą, myśliw­ską, gazo­wą, pneu­ma­tycz­ną, czar­no­pro­cho­wą, wypo­sa­że­nie woj­sko­we, repli­ki bro­ni, przed­mio­ty zwią­za­ne z tech­ni­ka­mi wal­ki, odzna­cze­nia i emble­ma­ty, książ­ki, pojaz­dy woj­sko­we.

Bez bro­ni maso­we­go raże­nia.