Deklaracja członkowska

wypełnij wszystkie wymagane pola i wydrukuj deklarację (ikona drukarki)!

(ŁSKB gwarantuje poufność poniższych danych, nie rejestruje ani nie wykorzystuje informacji podanych w formularzu - służą one jedynie tobie w celu wydrukowania formularza, ewentualnie jego zapisania w formacie PDF.)

Deklaracja Członkowska
Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni


Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni z siedzibą w Łodzi, ul. Nawrot 72/14.Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego statucie. Zobowiązuję się przestrzegać statutowych wymogów wobec członków, uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, wypełniać uchwały władz Stowarzyszenia oraz strzec godności Członka Stowarzyszenia.


Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe i odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień podpisania deklaracji. Jestem świadomy, że podanie błędnych/nieprawdziwych danych spowoduje wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia, a także ewentualne konsekwencje karne.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr 101 poz 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu, poprawiania i uzupełniania tych danych.

 

....................................................................................
czytelny podpis osoby ubiegającej się o członkostwo

Dane osobowe:

Decyzją Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni z dnia ….................. Pan(i)….................................................................. został(a) przyjęty(a) do grona członków Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni.

 

......................................................................
prezes zarządu