Klub Sportowy Społem”

Nawiązaliśmy współ­pra­cę z Klubem Sportowym Społem. Jeśli posia­dasz pozwo­le­nie lub jesteś funk­cjo­na­riu­szem możesz zacząć korzy­stać ze strzel­ni­cy Klubu Społem. Do dys­po­zy­cji są tory na 25m i 50m. Jednorazowy wjazd 15 zł za oka­za­niem waż­nej legi­ty­ma­cji.
Przy pierw­szej wizy­cie nale­ży zwró­cić się do kie­row­ni­ka sek­cji strze­lec­twa spor­to­we­go Tomasza Strzeleckiego.

Spotkania:
– ponie­dzia­łek 13–19
– wto­rek 13–19
– czwar­tek 13–19

Adres:
Ul. Północna 36, 91–425 Łódź
GPS: 51°46’52.7„N 19°28’16.0″
kon­takt: www.ksspolem.pl/kontakt/
Kierownik Sekcji Strzelectwa Sportowego – Tomasz Strzelecki