Kwatermistrz

Ewidencja ogarnięta‐ star­tu­je­my ze sprze­da­żą towa­ru kon­ce­sjo­no­wa­ne­go.
Na dobry począ­tek naszej współ­pra­cy pro­po­nu­ję pro­mo­cję na zakup amu­ni­cji 9x19 mm spraw­dzo­ne­go, pol­skie­go pro­du­cen­ta B‐N: 0,69 zł/szt. (bez pro­gu ilo­ścio­we­go, opa­ko­wa­nie zawie­ra 500 szt.). Oferta obo­wią­zu­je do 17.12 lub wyczer­pa­nia zapa­sów.
W sprze­da­ży dostęp­na jest rów­nież amu­ni­cja .223 Remington (1,29 zł/szt.) i .45 ACP (1,20 zł).
Z dobrych infor­ma­cji wspo­mnę jesz­cze, że w naj­bliż­szym cza­sie ruszy rów­nież stro­na inter­ne­to­wa skle­pu.
Zapraszam!

brak komentarza

Napisz komentarz