PRZYKŁADOWE PYTANIA DO EGZAMINU w WPA Łódź

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 mar­ca 2000r w spra­wie
egza­mi­nu ze zna­jo­mo­ści prze­pi­sów doty­czą­cych posia­da­nia bro­ni oraz umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się
bro­nią (tekst jed­no­li­ty Dz.U. z 2017 r, poz. 1756) okre­śla zakres przed­mio­to­wy teo­re­tycz­nej czę­ści
egza­mi­nu. Obejmuje on zna­jo­mość prze­pi­sów usta­wy z dnia 21 maja 1999 r. o bro­ni i amu­ni­cji oraz
prze­pi­sów wyda­nych na jej posta­wie, jak rów­nież zna­jo­mość prze­pi­sów Kodeksu kar­ne­go doty­czą­cych
prze­stępstw zwią­za­nych z bro­nią.
Poniżej przed­sta­wio­no przy­kła­do­we pyta­nia, któ­re mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne do prze­pro­wa­dze­nia
teo­re­tycz­nej czę­ści egza­mi­nu.
WAŻNE !
Teoretyczną część egza­mi­ny prze­pro­wa­dza się w for­mie testu, skła­da­ją­ce­go się z 10 pytań.
Każde z pytań posia­da trzy suge­ro­wa­ne odpo­wie­dzi, przy czym pra­wi­dło­wa jest tyl­ko jed­na (test
jed­no­krot­ne­go wybo­ru).

Pistolet TT

Specjalna ofer­ta skle­pu Kwatermistrz dla człon­ków ŁSKB.

Przed Wami pięk­na klasyka‐ radziec­kie pisto­le­ty TT. Broń nowa w sta­nie maga­zy­no­wym, bez póź­niej­szych ozna­czeń TT‐C wpły­wa­ją­cych znacz­nie na war­tość kolek­cjo­ner­ską. Pistolety powin­ny być goto­we do odbio­ru w lutym. Zachęcam do ewen­tu­al­nej rezerwacji‐ ilość egzem­pla­rzy jest ogra­ni­czo­na. Zaznaczam jed­no­cze­śnie, że odbiór bro­ni wyłącz­nie oso­bi­sty w Łodzi. 
Cena: 999 zł.