Strzelnice – harmonogram spotkań

1. Strzelnica Sportowa Sigma Shooting

www.sigma-shooting.pl

Zasady szcze­gó­ło­we -link

Zasady korzy­sta­nia:
- 10 zł. za wej­ście.

Spotkania człon­ków ŁSKB:
– każ­da nie­dzie­la od 12 do 15.

Strzelnica czyn­na rów­nież w inne dni:
– Środa: 14.00 – 18.00
– Piątek: 14.00 – 18.00
– Sobota: 12.00 – 18.00
– Niedziela: 12.00 – 18.00

Broń obiek­to­wa – broń cen­tral­ne­go zapło­nu (patrz -link)

Adres:
Strzelnica poło­żo­na jest pomię­dzy Drużbicami a Wadlewem przy DW 485
97–403 Drużbice (obręb Brzezie, powiat beł­cha­tow­ski)
GPS: 51°47’52.2 N 19°28’15.7 E
kon­takt: 510–394-293 lub 535–40-80–40

2. Klub Strzelectwa Sportowego Tarcza Ozorków

Zasady korzy­sta­nia:
– skład­ka w wyso­ko­ści 20 zł. Jest to opła­ta za mie­siąc kalen­da­rzo­wy.

Spotkania:
– nie­dzie­la 10 – 18 (szcze­gó­ły 511 819 333 – Krzysztof)

Broń obiek­to­wa – pisto­let, kara­bin, strzel­ba

Adres:
Strzelnica w Lasku Miejskim w Ozorkowie
ul. Sportowa 5
95–035 Ozorków, woj. łódz­kie
kon­takt: 511 819 333 – Krzysztof

3. Klub strzelecki COLT

WWW.STRZELNICACOLT.PL

Zasady korzy­sta­nia:
– 20 zł. za wej­ście.

Spotkania:
– wtorek- pią­tek 14–22
– sobo­ta 10–16

Broń obiek­to­wa – broń bocz­ne­go i cen­tral­ne­go zapło­nu

Adres:
ul. Okopowa 70/106 (tere­ny WUKO.), 91–849 Łódź
GPS: 51°47’52.2„N 19°28’15.7„E
kon­takt: 728 751 954

4. Klub Sportowy Społem”

www.ksspolem.pl

Zasady korzy­sta­nia:
– 15 zł. za wej­ście. Tylko dla posia­da­czy pozwo­le­nia oraz funk­cjo­na­riu­szy.

Spotkania:
– ponie­dzia­łek 13–19
– wto­rek 13–19
– czwar­tek 13–19

Broń obiek­to­wa – broń bocz­ne­go i cen­tral­ne­go zapło­nu

Adres:
Ul. Północna 36, 91–425 Łódź
GPS: 51°46’52.7„N 19°28’16.0″
kon­takt: www.ksspolem.pl/kontakt/
Kierownik Sekcji Strzelectwa Sportowego – Tomasz Strzelecki

16 komentarzy

 • oscyp

  12 października 2017 at 01:34

  Panowie (i Panie?), chęt­nie spo­tkam się z kimś (więk­sza ilo­ścią kim­siów”) celem zapo­zna­nia oraz wspól­ne­go przy­strze­le­nia moje­go AKM :)

 • tlewarski

  23 lutego 2017 at 12:10

  Może jakieś wspól­ne strze­la­nie w przy­szłym tygo­dniu?
  W tej chwi­li nie mam jesz­cze żad­nych papie­rów, więc potrzeb­ny by był pro­wa­dzą­cy strze­la­nie ;)

 • t Kotusiewicz

  17 grudnia 2016 at 16:45

  18.12.2016r. w Wadlewie będzie pro­wa­dzą­cy, strze­la­my od 10:00

  • Michalczyk

   17 grudnia 2016 at 20:30

   Od któ­rej do któ­rej będzie pro­wa­dzą­cy?

  • Tomek

   13 stycznia 2017 at 18:57

   Witam

   A jeże­li czło­nek sto­wa­rzy­sze­nia nie posia­da pozwo­le­nia i paten­tu strze­lec­kie­go ale wybie­ra się z czar­no­pro­chow­cem to nadal potrze­bu­je wyku­pić na miej­scu instruk­to­ra?

 • Welgus

  12 grudnia 2016 at 09:31

  Byłem 11.12.16 w Wadlewie pogo­da paskud­na strzel­ni­ca nazwał bym ją w budo­wie” bo oprócz wałów nie ma nic ale poten­cjał jest spo­ry. Strzelać moż­na z dłu­giej wła­sci­ciel wyda­je sie być w porząd­ku. I jak pogo­da sie nie zmie­ni pole­cam kalo­sze bo bło­to po kost­ki.

 • MarcinG

  7 grudnia 2016 at 19:52

  Hej. Czy 11.12.2016r w Wadlewie będzie jakiś pro­wa­dzą­cy strze­la­nie z nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia ? Jeżeli tak to od któ­rej godzi­ny. Pozdrwiam ;)

 • t Kotusiewicz

  7 grudnia 2016 at 14:58

  Panowie, jest proś­ba. Jeśli ktoś ma upraw­nie­nia pro­wa­dzą­ce­go i wybie­ra się na strzel­ni­cę do Wadlewa, to miło by było jeśli dał by w komen­ta­rzach znać.

 • t Kotusiewicz

  27 maja 2016 at 13:14

  Hej.
  Płaci na miej­scu ten kto przy­je­dzie, roz­li­cza­my się z pre­ze­sem strzel­ni­cy. Ustaliliśmy, że ŁSKB korzy­sta ze strzel­ni­cy co dru­gą sobo­tę.
  Członkowie ŁSKB mają być potrak­to­wa­ni jak człon­ko­wie KSS Komunalni, czy­li pła­ci­my 20 zł na mie­siąc, to daje nam po 10zł za wizy­tę.
  Co do szcze­gó­ło­wych zasad i kwot, to zoba­czy­my jakie będzie zain­te­re­so­wa­nie. Wiadomo zgo­dzą się na wie­le, jeśli będzie się to im opła­ca­ło. Jeśli przy­je­dzie 5 osób może być sła­bo, jeśli 10 i wię­cej powin­no być już ok. Myślę, że po kil­ku wizy­tach wszyst­ko się wykla­ru­je.
  Pozdrawiam i do zoba­cze­nia.

 • Adam

  27 maja 2016 at 12:42

  Panie Prezesie :) – że tak pozwo­lę sobie zacząć!
  Jeśli cho­dzi o odpłat­ność za użyt­ko­wa­nie strzel­ni­cy pła­ci­my na miej­scu w dniu przy­jaz­du czy na kon­to Stowarzyszenia, czy jakimś abo­na­men­tem?

 • Mariusz Boczek

  24 maja 2016 at 20:27

  byłem, widzia­łem, uży­wa­łem:) Bardzo zacne miej­sce

 • t Kotusiewicz

  24 maja 2016 at 12:53

  Mam nadzie­ję, że strzel­ni­ca przy­pad­nie wszyst­kim do gustu.

Napisz komentarz