Strzelnice – harmonogram spotkań

1. Strzelnica Sportowa Sigma Shooting

www.sigma-shooting.pl

Zasady korzy­sta­nia:
- 10 zł. za wej­ście.

Spotkania człon­ków ŁSKB:
– każ­da nie­dzie­la od 12 do 15.

Strzelnica czyn­na rów­nież w inne dni:
– Środa: 14.00 – 18.00
– Piątek: 14.00 – 18.00
– Sobota: 12.00 – 18.00
– Niedziela: 12.00 – 18.00

Broń obiek­to­wa – broń cen­tral­ne­go zapło­nu (patrz -link)

Adres:
Strzelnica poło­żo­na jest pomię­dzy Drużbicami a Wadlewem przy DW 485
97–403 Drużbice (obręb Brzezie, powiat beł­cha­tow­ski)
GPS: 51°47’52.2 N 19°28’15.7 E
kon­takt: 510–394-293 lub 535–40-80–40

2. Klub Strzelectwa Sportowego Tarcza Ozorków

Zasady korzy­sta­nia:
– skład­ka w wyso­ko­ści 20 zł. Jest to opła­ta za mie­siąc kalen­da­rzo­wy.

Spotkania:
– nie­dzie­la 10 – 18 (szcze­gó­ły 511 819 333 – Krzysztof)

Broń obiek­to­wa – pisto­let, kara­bin, strzel­ba

Adres:
Strzelnica w Lasku Miejskim w Ozorkowie
ul. Sportowa 5
95–035 Ozorków, woj. łódz­kie
kon­takt: 511 819 333 – Krzysztof

3. Klub strzelecki COLT

WWW.STRZELNICACOLT.PL

Zasady korzy­sta­nia:
– 20 zł. za wej­ście.

Spotkania:
– wtorek‐ pią­tek 14–22
– sobo­ta 10–16

Broń obiek­to­wa – broń bocz­ne­go i cen­tral­ne­go zapło­nu

Adres:
ul. Okopowa 70/106 (tere­ny WUKO.), 91–849 Łódź
GPS: 51°47’52.2„N 19°28’15.7„E
kon­takt: 728 751 954

18 komentarzy

Napisz komentarz