XII Mistrzostwa Polski w Cas Dzikie Pogranicze 2018”

Koledzy i Kolerzanki

Serdecznie zapra­sza­my na XII Otwarte Mistrzostwa Polski w Cowboy Action Shooting orga­ni­zo­wa­ne przez Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego (klub z licen­cją PZSS, jedy­ny klub w Polsce afi­lio­wa­ny przez ame­ry­kań­skie towa­rzy­stwo The Single Action Shooting Society).

Mistrzostwa w tym roku odbę­dą się na strzel­ni­cy w Okręglicy w dniach 24–26 maja.

Oprócz kon­ku­ren­cji głów­nych: 12 Torów (wszyst­kie kate­go­rie SASS), 6 Torów  Wild Bunch, Długi dystans; tra­dy­cyj­nie roze­gra­nych zosta­nie wie­le kon­ku­ren­cji dodat­ko­wych.
Cowboy Action Shooting – strze­lec­two wester­no­we jest upra­wia­ne na całym świe­cie. Jest to sport strze­lec­ki, w któ­rym zawod­ni­cy rywa­li­zu­ją w wie­lu kate­go­riach uży­wa­jąc bro­ni z z cza­sów Dzikiego Zachodu. Zawody wyma­ga­ją oprócz bro­ni zgod­nej z epo­ką i wier­no­ści zasa­dom Dzikiego Zachodu, tak­że odpo­wied­nie­go ubio­ru. Pozwala to na stwo­rze­nie uni­kal­nej atmos­fe­ry. Odnośnik do wyda­rze­nia

brak komentarza

Napisz komentarz