Noszenie broni kolekcjonerskiej.

Kwestią budzą­cą nie­kie­dy wąt­pli­wo­ści jest zapis w usta­wie o bro­ni i amu­ni­cji zaka­zu­ją­cy nosze­nia bro­ni kolekcjonerskiej. 

W ww. akcie praw­nym czy­ta­my:
Art. 10 ust. 8
Zabrania się nosze­nia bro­ni posia­da­nej na pod­sta­wie pozwo­le­nia do celów kolek­cjo­ner­skich lub pamiąt­ko­wych bez zgo­dy wła­ści­we­go orga­nu Policji.„
Kolejny ustęp ww. arty­ku­łu poprzez zde­fi­nio­wa­nie poję­cia nosze­nie bro­ni” roz­strzy­ga wszel­kie wąt­pli­wo­ści. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 9 usta­wy przez nosze­nie bro­ni rozu­mie się każ­dy spo­sób prze­miesz­cza­nia zała­do­wa­nej bro­ni przez oso­bę posia­da­ją­cą broń.

Jasnym więc sta­je się, że nosze­niem bro­ni w myśl UoBiA jest nosze­nie zała­do­wa­nej bro­ni, nato­miast prze­miesz­cza­nie bro­ni roz­ła­do­wa­nej nie mie­ści się w poję­ciu nosze­nia bro­ni”, o któ­rym mowa w art. 10 ust. 8 usta­wy i nie jest zaka­za­ne przez prawo.