Pistolet TT

Specjalna ofer­ta skle­pu Kwatermistrz dla człon­ków ŁSKB.

Przed Wami pięk­na klasyka- radziec­kie pisto­le­ty TT. Broń nowa w sta­nie maga­zy­no­wym, bez póź­niej­szych ozna­czeń TT‑C wpły­wa­ją­cych znacz­nie na war­tość kolek­cjo­ner­ską. Pistolety powin­ny być goto­we do odbio­ru w lutym. Zachęcam do ewen­tu­al­nej rezerwacji- ilość egzem­pla­rzy jest ogra­ni­czo­na. Zaznaczam jed­no­cze­śnie, że odbiór bro­ni wyłącz­nie oso­bi­sty w Łodzi. 
Cena: 999 zł.

Zachęcam do rezer­wa­cji. Dla człon­ków ŁSKB, po oka­za­niu aktu­al­nej legi­ty­ma­cji klu­bo­wej, dorzu­cam pacz­kę amu­ni­cji.

Kwatermistrz – Łódź, ul. Wojska Polskiego 7
tel.: 690 655 404