STRZELNICA DRUŻBICE

Po rene­go­cja­cji warun­ków korzy­sta­nia ze strzel­ni­cy w Drużbicach, infor­mu­ję, że ponow­nie może­my korzy­stać z obiek­tu.

Ponieważ na obiek­cie jak i w struk­tu­rach klu­bu Sigma-Shotting przez ostat­ni rok zaszły spo­re zmia­ny, musie­li­śmy rene­go­cjo­wać zasa­dy korzy­sta­nia z obiek­tu.
W chwi­li obec­nej koszt wyno­si 20 zł. za dzień.
Strzelnica czyn­na jest w week­en­dy, w godzi­nach 12 ‑16.
kon­takt:
- 510–394–293 (Mariusz)
- 600–319–307 (Bartek)