WPA Łódź

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Poniższa treść zaczerp­nię­ta ze stro­ny www.lodzka.policja.gov.pl:

 

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

sie­dzi­ba Wydziału:
90–114 Łódź, ul. Sienkiewicza 26

adres do kore­spon­den­cji:
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi 
91–048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

Naczelnik  mł. insp. Dorota Wołoszyńska
Zastępca Naczelnika pod­insp. Bogusława Świderska ‑Ferdzyn
tele­fon  42 665 18 71/72
fax  42 665 17 89
ema­il [email protected]
Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek w godzi­nach:  08.30 – 10.30
Wtorek w godzi­nach:            08.30 ‑16.30
Środa w godzi­nach:              08.30 – 13.00
Czwartek w godzi­nach:        08.30 – 13.00
Piątek w godzi­nach:             08.30 – 10.30

Wydział Postępowań Administracyjnych reali­zu­je zada­nia nale­żą­ce do kom­pe­ten­cji Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakre­sie ochro­ny osób i mie­nia, pozwo­leń na broń oraz cudzo­ziem­ców.

ZESPÓŁ DS. POZWOLEŃ NA BROŃ PALNĄ BOJOWĄ i GAZOWĄ

tele­fo­ny kon­tak­to­we:

42 665–19-84 broń pal­na bojo­wa (całe woj. łódz­kie) oraz myśliw­ska (Skierniewice)
42 665–19-85 broń pal­na gazo­wa, (Łódź, Zgierz, Pabianice) oraz broń spor­to­wa
42 665–18-80 broń pal­na gazo­wa (Sieradz, Piotrków Trybunalski, Skierniewice)
42 665–19-86 broń pal­na myśliw­ska (Łódź, Sieradz)
42 665–18-70 broń pal­na myśliw­ska (Piotrków Trybunalski)

Zespół zaj­mu­je się m.in. wyda­wa­niem i cofa­niem pozwo­leń na broń pal­ną bojo­wą i gazo­wą dla osób fizycz­nych, nad­zo­rem nad obro­tem bro­nią, amu­ni­cją, kon­tro­lą warun­ków prze­cho­wy­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji. Wydaje: zaświad­cze­nia upraw­nia­ją­ce do naby­cia bro­ni, euro­pej­skie kar­ty bro­ni pal­nej oraz kar­ty reje­stra­cyj­ne bro­ni pal­nej pozba­wio­nej cech użyt­ko­wych, pro­wa­dze­niem reje­strów leka­rzy i psy­cho­lo­gów upraw­nio­nych do wyda­wa­nia orze­czeń lekar­skich i psy­cho­lo­gicz­nych dla osób ubie­ga­ją­cych się o broń lub posia­da­ją­cych broń.

Załączniki do podania – niezbędne w postępowaniu w sprawie ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń bojową, gazową, myśliwską, sportową:
 1. Orzeczenia lekar­skie i psy­cho­lo­gicz­ne, z któ­rych wyni­ka, że dana oso­ba może dys­po­no­wać bro­nią w myśl Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o bro­ni i amu­ni­cji (tekst jed­no­li­ty – Dz. U. z 2012 r., poz. 576 z późń. zmian.) Uwaga: Zgodnie z art. 15 ust. 3 oso­ba, któ­ra wystę­pu­je z wnio­skiem o wyda­nie pozwo­le­nia na broń przed­sta­wia orze­cze­nia: lekar­skie i psy­cho­lo­gicz­ne wyda­ne nie wcze­śniej niż 3 mie­sią­ce przed dniem zło­że­nia wnio­sku przez leka­rza upo­waż­nio­ne­go i psy­cho­lo­ga upo­waż­nio­ne­go;
 2. Oryginał doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go wnie­sie­nie opła­ty skar­bo­wej za wyda­nie decy­zji, tytu­łem – pozwo­le­nie na broń…….” na kon­to Urzędu Miasta Łodzi: Urząd Miasta Łodzi GETIN Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016;
 3. Dwa zdję­cia w for­ma­cie 3x4 cm;
 4. Kserokopia dowo­du oso­bi­ste­go;
 5. Wskazanie waż­nej przy­czy­ny uza­sad­nia­ją­cej wyda­nie pozwo­le­nia w danym celu, w szcze­gól­no­ści:
  …c) dla pozwo­le­nia na broń do celów spor­to­wych:
  – udo­ku­men­to­wa­ne człon­ko­stwo w sto­wa­rzy­sze­niu o cha­rak­te­rze strze­lec­kim (zaświad­cze­nie z Klubu Strzelectwa Sportowego o człon­ko­stwie i czyn­nym upra­wia­niu strze­lec­twa),
  – posia­da­nie kwa­li­fi­ka­cji spor­to­wych (kopia orze­cze­nia o przy­zna­niu paten­tu strze­lec­kie­go),
  – posia­da­nie licen­cji wła­ści­we­go Polskiego Związku Sportowego (kopia licen­cji Polskiego Związku  Strzelectwa Sportowego waż­nej na dany rok)
  d) dla pozwo­le­nia na broń do celów rekon­struk­cji histo­rycz­nych:
  – udo­ku­men­to­wa­ne człon­ko­stwo w sto­wa­rzy­sze­niu, któ­re­go sta­tu­to­wym celem jest orga­ni­zo­wa­nie rekon­struk­cji histo­rycz­nych,
  – zaświad­cze­nie potwier­dza­ją­ce czyn­ny udział w dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej;
  e) dla pozwo­le­nia na broń do celów kolek­cjo­ner­skich:
  – udo­ku­men­to­wa­ne człon­ko­stwo w sto­wa­rzy­sze­niu o cha­rak­te­rze kolek­cjo­ner­skim;
  f) dla pozwo­le­nia na broń do celów pamiąt­ko­wych:
  – udo­ku­men­to­wa­ne naby­cie bro­ni w dro­dze spad­ku, daro­wi­zny lub wyróż­nie­nia;…
 6. Ewentualnie inne doku­men­ty wska­zu­ją­ce na ist­nie­nie waż­nej przy­czy­ny, uza­sad­nia­ją­cej wyda­nie pozwo­le­nia na broń.
Opłaty i konto bankowe za wydanie:
decy­zji (pozwo­le­nia na broń) zezwa­la­ją­ca oso­bie fizycz­nej na posia­da­nie bro­ni pal­nej bojowe/gazowej/myśliwskiej/sportowej 242 zł
zmia­nę decy­zji 242 zł
zaświad­cze­nia (pro­me­sa) upraw­nia­ją­ce do naby­cia okre­ślo­ne­go w pozwo­le­niu rodza­ju bro­ni i amu­ni­cji do tej bro­ni oraz licz­by egzem­pla­rzy bro­ni (waż­ne bez­ter­mi­no­wo) 17zł
Europejskiej Karty Broni 105 zł
kar­ty reje­stra­cyj­nej bro­ni pozba­wio­nej cech użyt­ko­wych  82 zł
rezy­gna­cja z posia­da­nia pozwo­le­nia na broń 10 zł

powyż­sze opła­ty wno­si się rachu­nek ban­ko­wy Urzędu Miasta Łodzi, GETIN Bank S.A.
nr kon­ta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Lista leka­rzy i psy­cho­lo­gów, któ­rzy wyda­ją zaświad­cze­nia dla osób posia­da­ją­cych pozwo­le­nie na broń do ochro­ny oso­bi­stej oraz dla osób ubie­ga­ją­cych się o wyda­nie pozwo­le­nia na broń pal­na do ochro­ny oso­bi­stej znaj­du­je się w Wydziale Postępowań Administracyjnych oraz tutaj:
Lista leka­rzy i Lista psy­cho­lo­gów

Egzaminy na broń

Osoba, któ­ra wystę­pu­je z poda­niem o wyda­nie pozwo­le­nia na broń, jest obo­wią­za­na zdać egza­min przed komi­sją powo­ła­ną przez wła­ści­wy organ Policji ze zna­jo­mo­ści prze­pi­sów doty­czą­cych posia­da­nia i uży­wa­nia danej bro­ni oraz z umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się tą bro­nią (art.16 ust.1 usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji (tekst jed­no­li­ty – Dz. U. z 2012r., poz. 576 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 mar­ca 2000 r. w spra­wie egza­mi­nu ze zna­jo­mo­ści prze­pi­sów doty­czą­cych posia­da­nia bro­ni oraz umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się bro­nią (Dz. U. Nr 19, poz. 241 ze zmia­na­mi) wpro­wa­dzi­ło nastę­pu­ją­ce odpłat­no­ści za egza­min zwią­za­ne z ubie­ga­niem się o wyda­nie pozwo­le­nia na broń w celach:

ochro­ny oso­bi­stej 500 zł
spor­to­wych 800 zł
kolek­cjo­ner­skich 1150 zł
pamiąt­ko­wych 550 zł
szko­le­nio­wych 1000 zł
innych 600 zł
szko­le­nio­wych dla nauczy­cie­li reali­zu­ją­cych w szko­łach
lub szko­łach wyż­szych zaję­cia z przy­spo­so­bie­nia obron­ne­go
100 zł

Powyższe opła­ty wno­si się rachu­nek ban­ko­wy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
nr kon­ta: 08 1010 1371 0062 7522 3100 0000

Zgodnie z roz­po­rzą­dze­niem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 mar­ca 2000 r. w spra­wie egza­mi­nu ze zna­jo­mo­ści prze­pi­sów doty­czą­cych posia­da­nia bro­ni oraz umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się bro­nią (Dz. U. Nr 19, poz. 241 ze zmia­na­mi) egza­min skła­da się z dwóch czę­ści:

1. Teoretycznej, obej­mu­ją­cej spraw­dze­nie:
· zna­jo­mo­ści prze­pi­sów usta­wy z dnia 21 maja 1999 r. o bro­ni i amu­ni­cji (tekst jed­no­li­ty: Dz. U. z 2012 r., poz. 576 ze zm.) oraz prze­pi­sów wyda­nych na jej pod­sta­wie;
· zna­jo­mo­ści prze­pi­sów Kodeksu kar­ne­go doty­czą­cych prze­stępstw zwią­za­nych z bro­nią.
2. Praktycznej, obej­mu­ją­cej spraw­dze­nie:
· prze­strze­ga­nia szcze­gó­ło­wych zasad zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa na strzel­ni­cy;
· umie­jęt­no­ści pra­wi­dło­we­go roz­kła­da­nia i skła­da­nia, łado­wa­nia i roz­ła­do­wy­wa­nia danej bro­ni;
· postę­po­wa­nia z bro­nią nie­spraw­ną w stop­niu unie­moż­li­wia­ją­cym dal­sze strze­la­nie;
· okre­śle­nia czę­ści bro­ni;
· prze­pro­wa­dze­nie spraw­dzia­nu strze­lec­kie­go z uży­cia dane­go rodza­ju bro­ni.
Egzaminu strze­lec­kie­go nie prze­pro­wa­dza się w przy­pad­ku bro­ni sygna­ło­wej.

Egzamin praktyczny odbywa się z wykorzystaniem następujących jednostek broni:

- GLOCK 17
– PM 98 GLAUBERYT
– Strzelba gład­ko­lu­fo­wa MOSSBERG
– Karabinek AKMS
– Karabinek bocz­ne­go zapło­nu BRNO mod. 1
– Pistolet bocz­ne­go zapło­nu MARGOLIN
– Karabin SWD

Rodzaj wyko­rzy­sty­wa­nej do egza­mi­nu bro­ni uza­leż­nio­ny jest od rodza­ju pozwo­le­nia na broń, o któ­re ubie­ga się wnio­sko­daw­ca.
W przy­pad­ku nie­zda­nia przez ubie­ga­ją­ce­go się o wyda­nie pozwo­le­nia na broń:
1. Części teo­re­tycz­nej egza­mi­nu – zda­ją­ce­go nie dopusz­cza się do czę­ści prak­tycz­nej egza­mi­nu;
2. Części prak­tycz­nej egza­mi­nu – egza­min popraw­ko­wy obej­mu­je wyłącz­nie tą część egza­mi­nu.

Zdającemu egza­min przy­słu­gu­je jeden egza­min popraw­ko­wy, któ­ry prze­pro­wa­dza się nie wcze­śniej, niż po upły­wie sied­miu dni od dnia nie­zda­nia egza­mi­nu. Za egza­min popraw­ko­wy pobie­ra się dodat­ko­wą opła­tę, sta­no­wią­cą poło­wę staw­ki opła­ty za egza­min. Opłaty, o któ­rych mowa, wno­si się przed przy­stą­pie­niem do egza­mi­nu.