Informacje dla nowych członków Stowarzyszenia

1. Poniżej przy­go­to­wa­li­śmy listę z odno­śni­ka­mi do stron, któ­re pomo­gą Ci szyb­ko zorien­to­wać się w struk­tu­rze i spo­so­bie dzia­ła­nia ŁSKB. Jako czło­nek nasze­go Stowarzyszenia przy­słu­gu­je Ci pra­wo do uczest­ni­cze­nia w spo­tka­niach, skła­da­nia wnio­sków, publi­ko­wa­nia ogło­szeń i gło­so­wa­nia nad uchwa­ła­mi.
Spoczywają na Tobie rów­nież pew­ne obo­wiąz­ki, mię­dzy inny­mi opła­ca­nia skła­dek.
Zapoznaj się poniż­szy­mi lin­ka­mi i działaj!

- Po pomyśl­nej reje­stra­cji pro­szę uzu­peł­nić imię i nazwi­sko w zakład­ce Profil! (infor­ma­cje te będą nie­zbęd­ne przy glo­so­wa­niu nad uchwa­ła­mi) – link
- Aby mieć pew­ność, że wia­do­mo­ści e‑mail, któ­re do Ciebie wysy­ła­my nie tra­fi­ły do spa­mu wpisz nasze adre­sy do Białej listy nadaw­ców – link
- Prośba o wysta­wie­nie oświad­cze­nia o człon­ko­stwie w ŁSKB – link
- Wnioski i komu­ni­ka­ty – link – (Wszystkie kwe­stie for­mal­ne zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią Stowarzyszenia)
- Zgłoś wnio­sek – link – (Jako czło­nek ŁSKB, przy­słu­gu­je Ci pra­wo skła­da­nia wnio­sków oraz komu­ni­ka­tów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia)
- Tablica ogło­szeń – link
- Zamieść ogło­sze­nie – link – (Jeśli chcesz sprze­dać, podzie­lić się infor­ma­cją, ten for­mu­larz umoż­li­wi Ci opu­bli­ko­wa­nie tre­ści)
- Strzelnica – har­mo­no­gram spo­tkań – link
- Wnioski i doku­men­ty (przy­dat­ne lin­ki i wzo­ry doku­men­tów) – link
- Składki człon­kow­skie – link
- Legitymacje – link
- Oferty raba­to­we dla człon­ków ŁSKB – link
- Zakład rusz­ni­kar­ski – link
- Nasza Strona na Facebooku – link
- Grupa na Facebooku – link
- Sprawdź czy aktu­al­nie nie trwa gło­so­wa­nie nad uchwa­ła­mi – link

Odnośniki te widocz­ne są z pozio­mu menu – KLUB ŁSKB – tyl­ko dla zare­je­stro­wa­nych i zalo­go­wa­nych człon­ków Stowarzyszenia.

2. Oświadczenie człon­kow­skie wyda­wa­ne jest na Twoją proś­bę. Najlepiej zwró­cić się o nie tuż przed zło­że­niem wnio­sku o pozwo­le­nie na broń, ponie­waż WPA w Łodzi akcep­tu­je oświad­cze­nia wysta­wio­ne, nie póź­niej­szą niż dwa mie­sią­ce przed zło­że­niem wniosku.

Ważne!
Pamiętaj, że skła­da­jąc dekla­ra­cję człon­kow­ską do Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni godzisz się opła­cać corocz­ną skład­kę człon­kow­ską.
Konsekwencją uchy­la­nia się od tego obo­wiąz­ku jest wyklu­cze­nie z gro­na człon­ków ŁSKB i tym samym utra­ta waż­nej przy­czy­ny posia­da­nia bro­ni w celu kolek­cjo­ner­skim.
Ważną przy­czy­ną posia­da­nia bro­ni w celu kolek­cjo­ner­skim jest udo­ku­men­to­wa­ne człon­ko­stwo w sto­wa­rzy­sze­niu o cha­rak­te­rze kolek­cjo­ner­skim (art. 10 ust 3 pkt 5 usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji)