Czyszczenie i konserwacja elementów drewnianych

Dla zain­te­re­so­wa­nych tema­tem kon­ser­wa­cji drew­na w bro­ni kolek­cjo­ner­skiej odsy­łam do zapo­zna­nia się z mate­ria­łem udo­stęp­nio­nym na YouTube przez Kolekcjonerzy Broni