PRZYKŁADOWE PYTANIA DO EGZAMINU w WPA Łódź

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 mar­ca 2000r w spra­wie
egza­mi­nu ze zna­jo­mo­ści prze­pi­sów doty­czą­cych posia­da­nia bro­ni oraz umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się
bro­nią (tekst jed­no­li­ty Dz.U. z 2017 r, poz. 1756) okre­śla zakres przed­mio­to­wy teo­re­tycz­nej czę­ści
egza­mi­nu. Obejmuje on zna­jo­mość prze­pi­sów usta­wy z dnia 21 maja 1999 r. o bro­ni i amu­ni­cji oraz
prze­pi­sów wyda­nych na jej posta­wie, jak rów­nież zna­jo­mość prze­pi­sów Kodeksu kar­ne­go doty­czą­cych
prze­stępstw zwią­za­nych z bro­nią.
Poniżej przed­sta­wio­no przy­kła­do­we pyta­nia, któ­re mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne do prze­pro­wa­dze­nia
teo­re­tycz­nej czę­ści egza­mi­nu.
WAŻNE !
Teoretyczną część egza­mi­ny prze­pro­wa­dza się w for­mie testu, skła­da­ją­ce­go się z 10 pytań.
Każde z pytań posia­da trzy suge­ro­wa­ne odpo­wie­dzi, przy czym pra­wi­dło­wa jest tyl­ko jed­na (test
jed­no­krot­ne­go wybo­ru).

Stan zachowania broni kolekcjonerskiej

Klasa Zachowania Stanu Zabytkowej Broni Palnej opra­co­wa­na w opar­ciu o mię­dzy­na­ro­do­wy stan­dard Condition Standards for Antique Firearms

•FABRYCZNIE NOWY
Wszystkie czę­ści ory­gi­nal­ne; 100% ory­gi­nal­ne wykoń­cze­nie, w ide­al­nym sta­nie pod każ­dym wzglę­dem, na zewnątrz jak i w wewnątrz; pola i bruz­dy lufy w sta­nie ide­al­nym tzw. lustro”.

PM‐84 P (Glauberyt)


Pistolet maszy­no­wy wz. 1984 Glauberyt, (skrót PM‐84) – pol­ski pisto­let maszy­no­wy, pro­du­ko­wa­ny od poło­wy lat 80. XX wie­ku, przez Fabrykę Broni Łucznik” w Radomiu. PM‐84 jest samoczynno‐samopowtarzalną bro­nią indy­wi­du­al­ną, prze­zna­czo­ną dla załóg wozów bojo­wych, pod­od­dzia­łów zwia­du, służb spe­cjal­nych, poli­cji oraz służb ochro­ny mie­nia.

Strzelnice amatorskie. Praca u podstaw.

Stowarzyszenie Strzeleckie GARMIN 2017 -link

Projekt: Arizona
Dlaczego Arizona może naj­pierw. Większość z was zapew­ne zna Pana Wojciecha Cejrowskiego i ten pro­gram, gdzie idą ze zna­jo­mym za dom i strze­la­ją do tarcz za domem. W USA oczy­wi­ście rzecz ma miej­sce. Tak mi się z oso­bą Pana Cejrowskiego i Arizoną temat strzel­nic sko­ja­rzył. Też mamy u sie­bie piach i peł­za­ją­ce zwie­rząt­ka, no i samo­sie­wy sosny zamiast roślin pustyn­nych. Arizona” to nazwa robo­cza, któ­ra pozo­sta­ła jako już peł­no­praw­na nazwa pro­jek­tu. 

Prawnik o broni

Celem stro­ny jest zebra­nie i pre­zen­ta­cja facho­wej i aktu­al­nej wie­dzy na temat pra­wa doty­czą­ce­go bro­ni pal­nej, pozwo­leń na broń i strze­lec­twa w Polsce. W inter­ne­cie powta­rza­ją się dzie­siąt­ki razy iden­tycz­ne pyta­nia poru­sza­ją­ce iden­tycz­ne pro­ble­my. Większość wąt­pli­wo­ści moż­na roz­wiać bar­dzo szyb­ko, zbie­ra­jąc już dostęp­ne infor­ma­cje.

Istotne jest zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści posia­da­czy bro­ni w kwe­stii prze­pi­sów. Organy admi­ni­stra­cyj­ne zwie­ra­ją szy­ki, żeby zatrzy­mać rosną­cą falę popu­lar­no­ści strze­lec­twa w Polsce. W odpo­wie­dzi my – pra­wo­rząd­ni oby­wa­te­le – tak­że powin­ni­śmy bli­żej współ­pra­co­wać. Razem opra­co­wy­wać pro­ce­du­ry, pisma i naj­lep­sze sche­ma­ty zacho­wań. Tak, by w nie­rów­nej wal­ce oby­wa­tel vs apa­rat urzęd­ni­czy, oby­wa­tel miał więk­sze szan­se. Link do stro­ny.

Galil ARM

Galil ARM

Galil to izra­el­ski kara­bi­nek auto­ma­tycz­ny skon­stru­owa­ny na pod­sta­wie kara­bin­ka AK przez zespół kon­struk­cyj­ny Izraela Galili i Jakowa Liora. Prace nad bro­nią roz­po­czę­to po woj­nie sze­ścio­dnio­wej, pod­czas któ­rej kara­bin­ki auto­ma­tycz­ne AK wyko­rzy­sty­wa­ne przez woj­ska arab­skie wyka­za­ły spo­ro zalet nad kara­bi­na­mi auto­ma­tycz­ny­mi FN FAL sta­no­wią­cy­mi uzbro­je­nie armii izra­el­skiej.

FG42

Karabin automatyczny FG42 n/A

FG42 (Fallschirmjägergewehr 42) to niemiecki karabin automatyczny skonstruowany przez Louisa Stange w firmie Rheinmetall. Karabin powstał aby spełnić zapotrzebowanie spadochroniarzy na broń charakteryzującą się możliwością prowadzenia ognia ciągłego, dużą szybkostrzelnością praktyczną, sporym zasięgiem skutecznym, małą masą oraz niewielką długością. Broń miała również umożliwić walkę wręcz oraz miotanie granatów nasadkowych. Karabin w założeniach miał więc łączyć cechy pistoletu maszynowego, karabinu samopowtarzalnego oraz karabinu maszynowego. Produkcję seryjną pierwszej wersji (FG42 Model 1) rozpoczęto w 1943r.

G3

Karabin automatyczny G3A3

G3 (Gewehr 3) to niemiecki karabin automatyczny skonstruowany w firmie Heckler und Koch na podstawie karabinu CETME Modelo B. CETME (Centro de Estudios Technicos Materiales Especiale) to hiszpańska instytucja założona po zakończeniu IIwś przez Wernera Haynena, byłego dyrektora firmy Gustloff Werke który przedostał się do Hiszpanii. Karabiny CETME (VG-50, Modelo 2, Modelo A, Modelo B) zostały skonstruowane między innymi przez pracującego w CETME Ludwika Vorgrimlera, konstruktora prototypowego niemieckiego karabinka automatycznego StG.45(M), broni która miała zastąpić karabinek automatyczny StG.44. Podczas prac nad hiszpańskimi karabinami pracownikom CETME pomagali pracownicy firmy Heckler und Koch, dzięki czemu firma Heckler und Koch mogła produkować karabiny skonstruowane w CETME. Karabin automatyczny G3 został wprowadzony do uzbrojenia armii niemieckiej w 1959r. Najbliższym odpowiednikiem karabinu G3 jest amerykański karabin automatyczny M14 oraz belgijski FN FAL.