www.lskb.pl

Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni zosta­ło powo­ła­ne przez gru­pę przy­ja­ciół, kole­gów, chcą­cych wspie­rać i roz­wi­jać kolek­cjo­ner­stwo bro­ni strze­lec­kiej. Nie zamy­ka­my się na żaden okres histo­rycz­ny i pozo­sta­wia­my w indy­wi­du­al­nej gestii rodzaj kolek­cjo­no­wa­nej broni.

Jesteśmy gru­pą otwar­tą i liczy­my, że w dłuż­szej per­spek­ty­wie uda się nam skon­so­li­do­wać śro­do­wi­sko kolek­cjo­ne­rów w naszym województwie.

Składki jakie prze­wi­du­je­my słu­żyć mają jedy­nie pokry­ciu kosz­tów utrzy­ma­nia stro­ny www.lskb.pl oraz innych zwią­za­nych z kwe­stia­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi (legi­ty­ma­cje itp.), przy czym w zało­że­niu kwo­ta ta nie prze­kro­czy kil­ku­dzie­się­ciu zł w ska­li roku (w 2017 r. – 70 zł).

Zapraszamy wszyst­kich, któ­rzy chcą być czę­ścią śro­do­wi­ska kolek­cjo­ne­rów w naszym regionie.

 

herb województwa łódzkiego
Z dniem 30.01.2017 r. ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERÓW BRONI” zosta­ło zare­je­stro­wa­ne w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Numer KRS – 0000660937
NIP – 7282813366
REGON – 36644440800000