Zakład Rusznikarski

Kontaktując się, nie zapo­mnij wspo­mnieć, że jesteś człon­kiem nasze­go Stowarzyszenia, posia­da­jąc waż­ną legi­ty­ma­cję ŁSKB możesz liczyć na duży rabat!


PPHU STEFANEK

Oferuje usłu­gi rusz­ni­kar­skie kon­ce­syj­ne:
- fre­zo­wa­nie
- tocze­nie
- obrób­ka mecha­nicz­na pre­cy­zyj­nych czę­ści
- adap­te­ry PCP
- reduk­cje PCP
- ser­wis wia­tró­wek PCP

Adres:
Sebastian Stefanek
ul. Klimeckiego 28
99–400 Łowicz
tel. 692 596 107