PM‐84 P (Glauberyt)


Pistolet maszy­no­wy wz. 1984 Glauberyt, (skrót PM‐84) – pol­ski pisto­let maszy­no­wy, pro­du­ko­wa­ny od poło­wy lat 80. XX wie­ku, przez Fabrykę Broni Łucznik” w Radomiu. PM‐84 jest samoczynno‐samopowtarzalną bro­nią indy­wi­du­al­ną, prze­zna­czo­ną dla załóg wozów bojo­wych, pod­od­dzia­łów zwia­du, służb spe­cjal­nych, poli­cji oraz służb ochro­ny mie­nia.

Galil ARM

Galil ARM

Galil to izra­el­ski kara­bi­nek auto­ma­tycz­ny skon­stru­owa­ny na pod­sta­wie kara­bin­ka AK przez zespół kon­struk­cyj­ny Izraela Galili i Jakowa Liora. Prace nad bro­nią roz­po­czę­to po woj­nie sze­ścio­dnio­wej, pod­czas któ­rej kara­bin­ki auto­ma­tycz­ne AK wyko­rzy­sty­wa­ne przez woj­ska arab­skie wyka­za­ły spo­ro zalet nad kara­bi­na­mi auto­ma­tycz­ny­mi FN FAL sta­no­wią­cy­mi uzbro­je­nie armii izra­el­skiej.

Astra 600

Astra 600 zosta­ła zapro­jek­to­wa­na na zamó­wie­nie nie­miec­kie. Do 1944 roku wyeks­por­to­wa­no ponad 10 000 tych pisto­le­tów któ­re tra­fi­ły do uzbro­je­nia Wehrmachtu. Po wyzwo­le­niu Francji przez alian­tów III Rzesza i Hiszpania utra­ci­ły połą­cze­nie lądo­we i eks­port pisto­le­tów Astra 600 został wstrzy­ma­ny. Na hisz­pań­skim ryn­ku cywil­nym pisto­let sprze­da­wał się sła­bo i dla­te­go w 1948 roku pro­duk­cję wstrzy­ma­no. Po woj­nie część nie dostar­czo­nych pisto­le­tów zamó­wio­nych przez III Rzeszę zna­la­zła się na uzbro­je­niu zachod­nio­nie­miec­kiej poli­cji.

Pistolet CZ 27

CZ 27 – cze­cho­sło­wac­ki pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny skon­stru­owa­ny w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym.

Produkowany w cza­sie II woj­ny świa­to­wej przez zakła­dy w Pradze na potrze­by armii nie­miec­kiej. Była to uprosz­czo­na wer­sja pisto­le­tu CZ 24 o zmie­nio­nej zasa­dzie dzia­ła­nia auto­ma­ty­ki. Zmiana pole­ga­ła na eli­mi­na­cji ryglo­wa­nia przez obrót lufy i zasto­so­wa­niu zam­ka swo­bod­ne­go. Dostosowany do 7,65 mm nabo­ju pisto­le­to­we­go Browning (0,32 calo­we­go ACP). W okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym CZ 27 pod nazwą pisto­le vzor 27 był prze­pi­so­wą bro­nią krót­ką armii cze­cho­sło­wac­kiej.

Browning FN 1910

foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

W 1900 roku bel­gij­skie zakła­dy Fabrique Nationale roz­po­czę­ły pro­duk­cję pisto­le­tu Browning No 1. była to uda­na kon­struk­cja, ale szyb­ki postęp tech­nicz­ny spra­wił ze już po kil­ku latach sta­ła się prze­sta­rza­ła. Dlatego w 1910 roku FN roz­po­czę­ło pro­duk­cję nowe­go pisto­le­tu ozna­czo­ne­go jako Model 1910.

Sig Sauer P220

foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

SIG‐Sauer P220 – pisto­let skon­stru­owa­ny w koope­ra­cji szwaj­car­skiej fir­my SIG i nie­miec­kiej JP Sauer und Sohn w 1975 roku. W USA pisto­let był przez pewien czas sprze­da­wa­ny jako Browning BDA.

Star B

Star B
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

W latach 20. XIX wie­ku fir­ma Star Bonifacio Echeverria SA roz­po­czę­ła pro­duk­cję kil­ku typów pisto­le­tów. Ich kon­struk­cja była wzo­ro­wa­na na kon­struk­cji pisto­le­tu Colt M1911. Do pod­sta­wo­wych zmian w sto­sun­ku do pier­wo­wzo­ru nale­ża­ło usu­nię­cie bez­piecz­ni­ka chwy­to­we­go, zmia­na kon­struk­cji mecha­ni­zmu spu­sto­we­go (uprosz­cze­nie kształ­tu szy­ny spu­sto­wej), bez­piecz­ni­ka (w pisto­le­tach Star blo­ku­je on kurek), zastą­pie­nie wyrzut­ni­ka wewnętrz­ne­go, zewnętrz­nym.

Galil SAR

Galil SAR
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

Galil to izra­el­ski kara­bi­nek auto­ma­tycz­ny skon­stru­owa­ny na pod­sta­wie kara­bin­ka AK przez zespół kon­struk­cyj­ny Izraela Galili i Jakowa Liora. Prace nad bro­nią roz­po­czę­to po woj­nie sze­ścio­dnio­wej, pod­czas któ­rej kara­bin­ki auto­ma­tycz­ne AK wyko­rzy­sty­wa­ne przez woj­ska arab­skie wyka­za­ły spo­ro zalet nad kara­bi­na­mi auto­ma­tycz­ny­mi FN FAL sta­no­wią­cy­mi uzbro­je­nie armii izra­el­skiej.

MAG 95

MAG 95 01
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

MAG – pol­ski pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny kali­bru 9 mm, na nabój 9 x 19 mm Parabellum skon­stru­owa­ny przez Mariana Gryszkiewicza. Produkowano wer­sje MAG‐95 i MAG‐98. Skrót MAG pocho­dzi od pierw­szych liter imie­nia i nazwi­ska jego kon­struk­to­ra, nato­miast licz­ba 95 okre­śla rok, w któ­rym było prze­wi­dy­wa­ne cał­ko­wi­te zakoń­cze­nie prac nad pro­to­ty­pem.

AKMS

AKMS 00
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

AKM (Awtomat Kałasznikowa Modernizirowannyj, 6P1 według indek­su GRAU) to radziec­ki kara­bi­nek auto­ma­tycz­ny skon­stru­owa­ny na pod­sta­wie AK. Broń wpro­wa­dzo­no do uzbro­je­nia w 1959r. AKM dzia­ła na zasa­dzie odpro­wa­dza­nia gazów pro­cho­wych przez bocz­ny otwór w lufie, ryglo­wa­nie odby­wa się poprzez obrót zam­ka, strze­la­nie nastę­pu­je z zam­ka zamknię­te­go. Po wystrze­le­niu z maga­zyn­ka ostat­nie­go nabo­ju zamek nie zatrzy­mu­je się w tyl­nym poło­że­niu. Zastosowano układ gazo­wy z tło­kiem o dłu­gim sko­ku. Suwadło cha­rak­te­ry­zu­je się mniej­szą masą niż w AK. Karabinek posia­da mecha­nizm ude­rze­nio­wy z kur­kiem zakry­tym, mecha­nizm ude­rze­nio­wy wypo­sa­żo­ny jest w opóź­niacz. Mechanizm spu­sto­wy umoż­li­wia strze­la­nie ogniem poje­dyn­czym i cią­głym.