BREN Mk3

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

Bren – bry­tyj­ski ręcz­ny kara­bin maszynowy.

Bren był pro­du­ko­wa­ną na licen­cji odmia­ną roz­wo­jo­wą cze­cho­sło­wac­kie­go rkmu ZB vz. 26, dosto­so­wa­ną do stan­dar­do­wej bry­tyj­skiej amu­ni­cji. Nazwa pocho­dzi­ła od nazw miej­sco­wo­ści Brno, w któ­rej znaj­do­wa­ły się zakła­dy Zbrojovka Brno (pro­du­cent ZB 26) i Enfield, w któ­rych znaj­do­wa­ły się zakła­dy Royal Small Arms Factory (mia­ły pro­du­ko­wać wer­sję licen­cyj­ną). Bren został wybra­ny jako zwy­cięz­ca kon­kur­su na rkm dla armii bry­tyj­skiej, pro­wa­dzo­ne­go od 1930 do 1934 roku, w toku któ­re­go kon­struk­cja bro­ni pod­le­ga­ła kolej­nym ulep­sze­niom. Pierwszy seryj­ny Bren został wypro­du­ko­wa­ny 3 wrze­śnia 1937, a 4 sierp­nia 1938 rkm został ofi­cjal­nie przy­ję­ty na uzbro­je­nie Armii Brytyjskiej.

Beretta BM59

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

BM59 – wło­ski kara­bin auto­ma­tycz­ny opar­ty na kon­struk­cji kara­bi­nu M1 Garand.

Po zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej prze­pi­so­wym kara­bi­nem armii wło­skiej został ame­ry­kań­ski M1 Garand kali­bru .30–06 Springfield. Był on pro­du­ko­wa­ny licen­cyj­nie przez fir­mę Beretta. Po przy­ję­ciu w 1954 roku jako stan­dar­do­we­go nabo­ju NATO nabo­ju 7,62 × 51 mm we Włoszech roz­po­czę­to pra­ce nad nowym kara­bi­nem. Podobnie jak w USA nowa broń mia­ła być opar­ta na kon­struk­cji kara­bi­nu M1.

Pistolet Beretta 92S

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

Beretta 92 – wło­ski pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny. Produkowany w wie­lu wer­sjach róż­nią­cych się kali­brem i wymiarami.

W 1951 roku Beretta roz­po­czę­ła pro­duk­cję pisto­le­tu Model 1951 Brigadier pierw­szy pisto­let Beretty posia­da­ją­cy zamek ryglo­wa­ny. Beretta 951 oka­za­ła się kon­struk­cją uda­ną, przy­ję­tą do uzbro­je­nia przez armię wło­ską, izra­el­ską i egip­ską, ale w latach 70. roz­po­czę­to pra­ce nad jej następ­cą. Początkowo zakła­da­no, że nowy pisto­let Beretty będzie wer­sją Brigadiera wypo­sa­żo­na w maga­zy­nek o więk­szej pojem­no­ści (15 zamiast 8 naboi), szyb­ko jed­nak oka­za­ło się, że zmia­ny są na tyle duże, że moż­na mówić o nowej konstrukcji.

Pistolet maszynowy PPSz wz. 1941

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

PPSz wz. 1941, PPSz-41 (ros. ППШ-41), potocz­nie nazy­wa­ny pepe­szą lub pepesz­ką – radziec­ki pisto­let maszy­no­wy kali­ber 7,62 × 25 mm, skon­stru­owa­ny przez Gieorgija Szpagina i wpro­wa­dzo­ny na uzbro­je­nie Armii Czerwonej w 1941 roku. Nazwa sta­no­wi­ła akro­nim od: Pistolet-pulemiot Szpagina obr. 1941 g. – Пистолет–пулемёт Шпагина обр. 1941 г.. Podstawowa broń tej kate­go­rii na uzbro­je­niu Armii Czerwonej pod­czas II woj­ny świa­to­wej, uży­wa­ny tak­że w licz­nych kra­jach świa­ta. Do uzbro­je­nia Wojska Polskiego wpro­wa­dzo­ny w 1943 roku.

Colt M16A1

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

M16A1 (Colt Model 603) to odmia­na kara­bin­ka auto­ma­tycz­ne­go M16 skon­stru­owa­na w 1963r na zamó­wie­nie ame­ry­kań­skiej armii. Pierwsze egzem­pla­rze zmo­dy­fi­ko­wa­nej odmia­ny dostar­czo­no armii w 1963r. Początkowo sto­so­wa­no ozna­cze­nie XM16E1, armia stan­da­ry­zo­wa­ła kara­bi­nek jako M16A1 w 1967r. W kara­bin­ku M16A1 zasto­so­wa­no ręcz­ny dosy­łacz zam­ka umiesz­czo­ny z pra­wej stro­ny komo­ry zam­ko­wej nad chwy­tem pisto­le­to­wym… czy­taj więcej 

PM-84 P (Glauberyt)


Pistolet maszy­no­wy wz. 1984 Glauberyt, (skrót PM-84) – pol­ski pisto­let maszy­no­wy, pro­du­ko­wa­ny od poło­wy lat 80. XX wie­ku, przez Fabrykę Broni Łucznik” w Radomiu. PM-84 jest samoczynno-samopowtarzalną bro­nią indy­wi­du­al­ną, prze­zna­czo­ną dla załóg wozów bojo­wych, pod­od­dzia­łów zwia­du, służb spe­cjal­nych, poli­cji oraz służb ochro­ny mienia.

Galil ARM

Galil ARM

Galil to izra­el­ski kara­bi­nek auto­ma­tycz­ny skon­stru­owa­ny na pod­sta­wie kara­bin­ka AK przez zespół kon­struk­cyj­ny Izraela Galili i Jakowa Liora. Prace nad bro­nią roz­po­czę­to po woj­nie sze­ścio­dnio­wej, pod­czas któ­rej kara­bin­ki auto­ma­tycz­ne AK wyko­rzy­sty­wa­ne przez woj­ska arab­skie wyka­za­ły spo­ro zalet nad kara­bi­na­mi auto­ma­tycz­ny­mi FN FAL sta­no­wią­cy­mi uzbro­je­nie armii izraelskiej.

Astra 600

Astra 600 zosta­ła zapro­jek­to­wa­na na zamó­wie­nie nie­miec­kie. Do 1944 roku wyeks­por­to­wa­no ponad 10 000 tych pisto­le­tów któ­re tra­fi­ły do uzbro­je­nia Wehrmachtu. Po wyzwo­le­niu Francji przez alian­tów III Rzesza i Hiszpania utra­ci­ły połą­cze­nie lądo­we i eks­port pisto­le­tów Astra 600 został wstrzy­ma­ny. Na hisz­pań­skim ryn­ku cywil­nym pisto­let sprze­da­wał się sła­bo i dla­te­go w 1948 roku pro­duk­cję wstrzy­ma­no. Po woj­nie część nie dostar­czo­nych pisto­le­tów zamó­wio­nych przez III Rzeszę zna­la­zła się na uzbro­je­niu zachod­nio­nie­miec­kiej policji.