Statut

Statut Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim
Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni”

I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni” i zwa­ne jest dalej Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest zawią­za­ne na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie jest sto­wa­rzy­sze­niem w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
4. Podstawą dzia­ła­nia Stowarzyszenia jest niniej­szy Statut oraz prze­pi­sy usta­wy – Prawo o stowarzyszeniach.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest mia­sto Łódź.
§ 3
Terenem dzia­ła­nia Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Łodzi
i woje­wódz­twa Łódzkiego.
§ 4
Stowarzyszenie opie­ra swo­ją dzia­łal­ność na pra­cy spo­łecz­nej człon­ków. Do pro­wa­dze­nia swo­ich dzia­łań może zatrud­niać pra­cow­ni­ków oraz powo­ły­wać biura.

II. Cele i spo­so­by działania
§ 5
Celem Stowarzyszenia są sze­ro­ko rozumiane:
a. dzia­ła­nia w celu ochro­ny dóbr kul­tu­ry, w tym zaan­ga­żo­wa­nie na rzecz kolek­cjo­ner­stwa bro­ni oraz strzelectwa,
b. dzia­ła­nia w celu nauki i edu­ka­cji, w tym popu­la­ry­zo­wa­nie wie­dzy z dzie­dzi­ny kolek­cjo­ner­stwa bro­ni oraz strzelectwa,
c. pro­mo­cja, popie­ra­nie i wspie­ra­nie dzia­łań na rzecz kolek­cjo­ner­stwa oraz strzelectwa,
§ 6
1. Stowarzyszenie reali­zu­je swo­je cele poprzez:
a. upo­wszech­nia­nie tre­ści infor­ma­cyj­nych i edukacyjnych,
b. pro­pa­go­wa­nie kolek­cjo­ner­stwa oraz strzelectwa,
c. orga­ni­zo­wa­nie wykła­dów, pre­lek­cji, szko­leń, poka­zów i spotkań,
d. współ­pra­cę z oso­ba­mi i insty­tu­cja­mi, zaj­mu­ją­cy­mi się pro­ble­ma­ty­ką kolek­cjo­ner­stwa bro­ni oraz strzelectwa.
2. Stowarzyszenie reali­zu­je swo­je cele w ramach nie­od­płat­nej, jak i odpłat­nej dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicznego.

III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 7
Członkiem Stowarzyszenia może być oso­ba fizycz­na posia­da­ją­ca peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści prawnych
i nie­po­zba­wio­na praw publicz­nych, będą­ca oby­wa­te­lem polskim.
Stowarzyszenie posia­da członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 8
1. Członkiem zwy­czaj­nym Stowarzyszenia może być oso­ba fizycz­na, któ­ra zło­ży pisem­ną dekla­ra­cję według wzo­ru udo­stęp­nio­ne­go na inter­ne­to­wej stro­nie Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowe­go człon­ka zwy­czaj­ne­go doko­nu­je Zarząd decy­zją pod­ję­tą nie póź­niej niż w ter­mi­nie 30 dni od daty zło­że­nia deklaracji.
3. Od decy­zji Zarządu przy­słu­gu­je pra­wo wnie­sie­nia odwo­ła­nia w try­bie okre­ślo­nym w § 29 pkt 2.
§ 9
1. Członkiem wspie­ra­ją­cym Stowarzyszenia może zostać oso­ba fizycz­na i praw­na, któ­ra zade­kla­ru­je na piśmie pomoc finan­so­wą, rze­czo­wą lub mery­to­rycz­ną w reali­za­cji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspie­ra­ją­cym zosta­je się na pod­sta­wie uchwa­ły Zarządu pod­ję­tej nie póź­niej niż w ter­mi­nie 30 dni od daty zło­że­nia pisem­nej deklaracji.
3. Od decy­zji Zarządu przy­słu­gu­je pra­wo wnie­sie­nia odwo­ła­nia w try­bie okre­ślo­nym w § 29 pkt 2.
§ 10
1. Członkiem hono­ro­wym Stowarzyszenia może być oso­ba fizycz­na, któ­ra wnio­sła wybit­ny wkład w dzia­łal­ność i roz­wój Stowarzyszenia.
2. Członkiem hono­ro­wym sta­je się z chwi­lą przy­ję­cia uchwa­ły przez Walne Zebranie Członków na wnio­sek Zarządu lub co naj­mniej 5 człon­ków Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie zwy­czaj­ni mają pra­wo do:
a. bier­ne­go i czyn­ne­go uczest­nic­twa w wybo­rach do władz Stowarzyszenia,
b. korzy­sta­nia z dorob­ku i wszel­kich form dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia,
c. udzia­łu w zebra­niach, wykła­dach oraz impre­zach orga­ni­zo­wa­nych przez Stowarzyszenie,
c. zgła­sza­nie wnio­sków co do dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwy­czaj­ni mają obowiązek:
a. bra­nia udzia­łu w dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia i w reali­za­cji jego celów,
b. uczest­nic­twa w Walnych Zebraniach Członków,
c. prze­strze­ga­nia sta­tu­tu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regu­lar­ne­go opła­ca­nia skła­dek, w wyso­ko­ści i ter­mi­nie usta­lo­nym przez Zarząd.
§ 13
1. Członkowie wspie­ra­ją­cy i hono­ro­wi nie posia­da­ją bier­ne­go i czyn­ne­go pra­wa uczest­nic­twa w wybo­rach do władz Stowarzyszenia, poza tym posia­da­ją takie pra­wa jak człon­ko­wie zwy­czaj­ni. Dodatkowo są zwol­nie­ni ze skła­dek członkowskich.
2. Członek wspie­ra­ją­cy ma obo­wią­zek wywią­zy­wa­nia się z zade­kla­ro­wa­nych świad­czeń, prze­strze­ga­nia sta­tu­tu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek hono­ro­wy jest zobo­wią­za­ny do prze­strze­ga­nia sta­tu­tu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu usta­je na skutek:
a. dobro­wol­nej pisem­nej rezy­gna­cji z przy­na­leż­no­ści do Stowarzyszenia zło­żo­nej na ręce Zarządu,
b. śmier­ci członka,
c. utra­ty praw oby­wa­tel­skich na mocy pra­wo­moc­ne­go wyro­ku sądu,
d. utra­ty peł­nej zdol­no­ści do czyn­no­ści prawnych,
e. wyklu­cze­nia przez Zarząd:
– z powo­du nie­uspra­wie­dli­wio­ne­go zale­ga­nia przez 6 m‑cy z opła­tą skła­dek człon­kow­skich; wyklu­cze­nie nastę­pu­je po upły­wie 6 m‑cy liczo­nych od ostat­nie­go dnia prze­wi­dzia­ne­go na uisz­cze­nie składki,
– z powo­du rażą­ce­go naru­sze­nia posta­no­wień sta­tu­tu, nie­prze­strze­ga­nia decy­zji i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie z gro­na człon­ków Stowarzyszenia może nastą­pić jedy­nie po zaist­nie­niu oko­licz­no­ści wymie­nio­nych w sta­tu­cie oraz po wcze­śniej­szym wysła­niu infor­ma­cji o wyklu­cze­niu, na wska­za­ne w dekla­ra­cji dane kon­tak­to­we (tj. jed­no­cze­śnie na adres ema­ilo­wy oraz sms-em).
3. Przez wyklu­cze­nie lub rezy­gna­cję nale­ży rozu­mieć wykre­śle­nie z listy człon­ków Stowarzyszenia.
4. Osobie wyklu­czo­nej przy­słu­gu­je pra­wo wnie­sie­nia odwo­ła­nia w try­bie okre­ślo­nym w § 29 pkt 2.

IV. Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Władze Stowarzyszenia wybie­ra­ne są przez Walne Zebranie Członków w gło­so­wa­niu jaw­nym, w try­bie okre­ślo­nym w § 17 ust. 1 Statutu. Walne Zebranie może zde­cy­do­wać o prze­pro­wa­dze­niu gło­so­wa­nia tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ule­gnie zmniej­sze­niu w cza­sie trwa­nia kaden­cji, uzu­peł­nie­nie ich skła­du może nastą­pić w dro­dze koop­ta­cji, któ­rej doko­nu­ją pozo­sta­li człon­ko­wie orga­nu, któ­ry uległ zmniej­sze­niu. W try­bie tym moż­na powo­łać nie wię­cej niż poło­wę skła­du organu.
§ 17
1. Uchwały wszyst­kich władz Stowarzyszenia zapa­da­ją w gło­so­wa­niu jaw­nym zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów, przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy człon­ków upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia w pierw­szym ter­mi­nie, w dru­gim ter­mi­nie bez wzglę­du na licz­bę obec­nych człon­ków, chy­ba że dal­sze posta­no­wie­nia sta­tu­tu sta­no­wią inaczej.
2. W gło­so­wa­niach dopusz­cza się wyko­rzy­sta­nie nowych tech­nik komu­ni­ka­cji, w tym elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu głosowania.
§ 19
Kadencja wszyst­kich wybie­ral­nych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków
§ 19
1. Najwyższą wła­dzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwy­czaj­ne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwo­łu­je Zarząd raz w roku, jako spra­woz­daw­cze i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawia­da­mia­jąc człon­ków o jego ter­mi­nie, miej­scu i pro­po­no­wa­nym porząd­ku obrad co naj­mniej na 14 dni przed ter­mi­nem Walnego Zebrania.
3a. Formą zawia­do­mie­nia o zebra­niu jest wia­do­mość mailo­wa prze­sła­na do człon­ków Stowarzyszenia oraz infor­ma­cja na stro­nie inter­ne­to­wej Stowarzyszenia. Jeśli na zebra­niu nie ma wyma­ga­ne­go kwo­rum, zwo­łu­je się zebra­nie w dru­gim ter­mi­nie nie póź­niej niż w cią­gu mie­sią­ca od dnia zwo­ła­nia pierw­sze­go zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo­łu­je Zarząd:
a. z wła­snej inicjatywy,
b. na żąda­nie człon­ków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisem­ny wnio­sek co naj­mniej ¼ ogól­nej licz­by człon­ków zwy­czaj­nych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwo­łać Komisja Rewizyjna w przy­pad­ku bez­czyn­no­ści Zarządu.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powin­no zostać zwo­ła­ne przed upły­wem 30 dni od daty zgło­sze­nia wnio­sku lub żąda­nia i obra­do­wać nad spra­wa­mi, dla któ­rych zosta­ło zwo­ła­ne. Zawiadomienie o zebra­niu nad­zwy­czaj­nym odby­wa się zgod­nie z try­bem okre­ślo­nym w ust. 3a.

§ 20
Do kom­pe­ten­cji Walnego Zebrania należy:
a. okre­śle­nie głów­nych kie­run­ków dzia­ła­nia i roz­wo­ju Stowarzyszenia,
b. uchwa­la­nie zmian sta­tu­tu Stowarzyszenia,
c. wybór i odwo­ła­nie wszyst­kich władz Stowarzyszenia,
d. udzie­la­nie Zarządowi abso­lu­to­rium na wnio­sek Komisji Rewizyjnej,
e. podej­mo­wa­nie decy­zji w spra­wie nada­nia człon­ko­stwa honorowego,
f. podej­mo­wa­nie decy­zji o roz­wią­za­niu Stowarzyszenia,

Zarząd
§ 21
1. Zarząd powo­ła­ny jest do kie­ro­wa­nia całą dzia­łal­no­ścią Stowarzyszenia zgod­nie z uchwa­ła­mi Walnego Zebrania Członków, a tak­że repre­zen­to­wa­nia Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd skła­da się z 2 do 3 osób, w tym pre­ze­sa wybie­ra­ne­go na pierw­szym posie­dze­niu zarządu.
3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzy­my­wać wyna­gro­dze­nie za czyn­no­ści wyko­ny­wa­ne w związ­ku z peł­nio­ną funk­cją. O wyna­gro­dze­niu dla człon­ka Zarządu Stowarzyszenia decy­du­je w dro­dze uchwa­ły Walne Zebranie Członków.
4. Posiedzenia zarzą­du odby­wa­ją się w mia­rę potrzeb, nie rza­dziej jed­nak niż raz na kwar­tał. Posiedzenie zarzą­du zwo­łu­je prezes.
§ 22
Do kom­pe­ten­cji Zarządu należy:
a. kie­ro­wa­nie bie­żą­cą pra­cą Stowarzyszenia,
b. reali­zo­wa­nie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarzą­dza­nie mająt­kiem Stowarzyszenia,
d. pla­no­wa­nie i pro­wa­dze­nie gospo­dar­ki finansowej,
e. repre­zen­to­wa­nie Stowarzyszenia na zewnątrz i dzia­ła­nie w jego imieniu,
f. przyj­mo­wa­nie i wykre­śla­nie człon­ków Stowarzyszenia,
g. zwo­ły­wa­nie Walnego Zebrania,
h. Ustalanie wyso­ko­ści skła­dek członkowskich.

Komisja Rewizyjna
§ 23
1. Komisja Rewizyjna powo­ła­na jest do spra­wo­wa­nia kon­tro­li nad dzia­łal­no­ścią Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna skła­da się z 2 do 3 osób, w tym prze­wod­ni­czą­ce­go wybie­ra­ne­go na pierw­szym posie­dze­niu Komisji.
3.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odby­wa­ją się w mia­rę potrzeb, nie rza­dziej jed­nak niż raz w roku. Posiedzenie Komisji zwo­łu­je prze­wod­ni­czą­cy Komisji.
§ 24
Do kom­pe­ten­cji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kon­tro­la cało­kształ­tu dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia,
b. oce­na pra­cy Zarządu, w tym corocz­nych spra­woz­dań i bilansu,
c. roz­pa­try­wa­nie i zatwier­dza­nie spra­woz­dań finan­so­wych i merytorycznego,
d. skła­da­nie spra­woz­dań na Walnym Zebraniu Członków z dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia wraz z jego oceną,
e. wnio­sko­wa­nie do Walnego Zebrania Członków o udzie­le­nie abso­lu­to­rium Zarządowi,
f. wnio­sko­wa­nie o odwo­ła­nie całe­go Zarządu w razie jego bez­czyn­no­ści lub bez­czyn­ne­go człon­ka Zarządu,
g. wnio­sko­wa­nie o zwo­ła­nie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
h. zwo­ła­nie Walnego Zebrania Członków w razie nie­zwo­ła­nia wal­ne­go zebra­nia człon­ków przez Zarząd,
i. roz­pa­try­wa­nie odwołań.

V. Przychody i gospo­dar­ka finansowa
§ 25
1. Źródłami przy­cho­dów Stowarzyszenia są:
a. skład­ki członkowskie,
b. daro­wi­zny, zapi­sy i spad­ki, środ­ki pocho­dzą­ce z ofiar­no­ści publicznej,
c. dota­cje, sub­wen­cje, udzia­ły, lokaty,
d. wpły­wy z mająt­ku Stowarzyszenia, z wła­znej dzia­łal­no­ści statutowej,
e. wpły­wy z odpłat­nej dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicznego.
2. Stowarzyszenie pro­wa­dzi gospo­dar­kę finan­so­wą zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami.
3. Decyzje w spra­wie naby­wa­nia, zby­wa­nia i obcią­ża­nia mająt­ku Stowarzyszenia podej­mu­je Zarząd.

Sposób repre­zen­ta­cji
§ 26
Do skła­da­nia oświad­czeń woli w imie­niu Stowarzyszenia, w tym w spra­wach mająt­ko­wych, upraw­nio­nych jest dwóch człon­ków zarzą­du dzia­ła­ją­cych łącznie.

VI. Postanowienia końcowe
§ 27
Uchwałę w spra­wie zmia­ny sta­tu­tu Stowarzyszenia podej­mu­je Walne Zebranie Członków, w try­bie okre­ślo­nym w § 17 ust. 1 Statutu.
§ 28
1. Uchwałę o roz­wią­za­niu Stowarzyszenia podej­mu­je Walne Zebranie Członków, w try­bie okre­ślo­nym w § 17 ust. 1 Statutu.
2. Podejmując uchwa­łę o roz­wią­za­niu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybie­ra likwi­da­to­ra oraz okre­śla spo­sób prze­zna­cze­nia mająt­ku Stowarzyszenia.
§ 29
1. Ilekroć w niniej­szym sta­tu­cie jest mowa o decy­zji nale­ży przez to rozu­mieć rów­nież uchwałę.
2. W przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych w Statucie, odwo­ła­nie wno­si się do Komisji Rewizyjnej w ter­mi­nie 14 dni od daty otrzy­ma­nia infor­ma­cji o przy­ję­ciu lub wykluczeniu.
Komisja Rewizyjna roz­pa­tru­je odwo­ła­nie w ter­mi­nie 30 dni od dnia jego złożenia.
O spo­so­bie roz­pa­trze­nia odwo­ła­nia Komisja Rewizyjna infor­mu­je odwo­łu­ją­ce­go się poprzez wysła­nie infor­ma­cji o swo­jej decy­zji na wska­za­ne w odwo­ła­niu dane kon­tak­to­we (tj. jed­no­cze­śnie na adres ema­ilo­wy oraz sms-em). Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
§ 30
W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym sta­tu­tem Stowarzyszenia zasto­so­wa­nie mają prze­pi­sy usta­wy Prawo o stowarzyszeniach.

Statut ŁSKB w for­ma­cie .PDF -link