Regulamin głosowań elektronicznych

Regulamin gło­so­wań elek­tro­nicz­nych za pomo­cą infor­ma­tycz­ne­go sys­te­mu gło­so­wań Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni.

§1
Regulamin gło­so­wań elek­tro­nicz­nych za pomo­cą infor­ma­tycz­ne­go sys­te­mu gło­so­wań okre­śla zasa­dy odda­wa­nia gło­sów w for­mie elek­tro­nicz­nej przez człon­ków Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni;

§2
Uprawnieni do gło­so­wań elek­tro­nicz­nych za pomo­cą infor­ma­tycz­ne­go sys­te­mu gło­so­wań są człon­ko­wie Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni;

§3
Głosowanie człon­ków Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni za pośred­nic­twem infor­ma­tycz­ne­go sys­te­mu gło­so­wań odby­wa się na wnio­sek zgło­szo­ny przez Władze Stowarzyszenia lub co naj­mniej 1/4 człon­ków Stowarzyszenia;

§4
Osoby zgła­sza­ją­ce wnio­sek doty­czą­cy prze­pro­wa­dze­nia gło­so­wa­nia za pośred­nic­twem infor­ma­tycz­ne­go sys­te­mu gło­so­wań każ­do­ra­zo­wo powin­ny okre­ślić przed­miot głosowania;

§ 5
W zakre­sie nie okre­ślo­nym w Regulaminie w kwe­stii gło­so­wa­nia sto­su­je się prze­pi­sy Statutu Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni;

§ 6
Głosowanie odby­wać się będzie poprzez zaznaczenie/zakreślenie przez gło­su­ją­ce­go wła­ści­wej odpo­wie­dzi lub wła­ści­we­go kan­dy­da­ta w ramach funk­cjo­nal­no­ści infor­ma­tycz­ne­go sys­te­mu gło­so­wań. Każdorazowo przed gło­so­wa­niem gło­su­ją­cy będą poin­for­mo­wa­ni jak w ramach funk­cjo­nal­no­ści infor­ma­tycz­ne­go sys­te­mu gło­so­wań oddać waż­ny głos;

§ 7
Administrator ma obo­wią­zek przed­sta­wić zbior­czą infor­ma­cję o wyni­kach gło­so­wań elek­tro­nicz­nych, któ­ra nie będzie zawie­rać danych oso­bo­wych osób bio­rą­cych udział w gło­so­wa­niu, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 24 h od chwi­li zakoń­cze­nia głosowania;

§ 8
Czas na odda­nie gło­su za pomo­cą infor­ma­tycz­ne­go sys­te­mu gło­so­wań wyno­si co naj­mniej 72 h od chwi­li ogło­sze­nia infor­ma­cji o roz­po­czę­ciu gło­so­wa­nia, w wypad­ku przedłużenia
niniej­sze­go ter­mi­nu gło­su­ją­cy zosta­ną poin­for­mo­wa­ni przez Administratora;

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia mają pra­wo wysłać swój głos tyl­ko raz, nie­do­pusz­czal­ne jest popra­wia­nie pier­wot­nie wysła­ne­go gło­su. Oddanie ponow­ne­go gło­su przez głosującego
będzie skut­ko­wać unie­waż­nie­niem jego głosu;

§ 10
Regulamin wcho­dzi w życie z dniem 09.02.2017 r.

W imie­niu zarządu
Tomasz Kotusiewicz

Regulamin gło­so­wań elek­tro­nicz­nych w for­ma­cie .PDF -link