Rozszerzenie pozwolenia na broń

Wydział Postępowań Administracyjnych (WPA) w Łodzi przy­jął prak­ty­kę wyda­wa­nia pozwo­le­nie na broń w ilo­ści 10 szt. bro­ni kolek­cjo­ner­skiej i 6 szt. bro­ni spor­to­wej. Każdy kolek­cjo­ner wcze­śniej czy póź­niej docho­dzi do momen­tu,  kie­dy jego kolek­cja jest na tyle duża, że przy­zna­ny limit

Zaostrzenie unijnych przepisów dotyczących dostępu do broni palnej.

AK 47Kolejna odsło­na prac nad nowe­li­za­cją dyrek­ty­wy doty­czą­cej obro­tu i han­dlu bro­nią na tere­nie Unii Europejskiej. link do doku­men­tu
Widać, że pier­wot­ny kształt ule­ga zła­go­dze­niu i w przed­sta­wio­nym doku­men­cie znik­nę­ły zapi­sy budzą­ce naj­wię­cej kon­tro­wer­sji doty­czą­ce zaka­zu posia­da­nia bro­ni