Zestawienie przepisów prawa dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na broń kolekcjonerską.

Dla wszyst­kich osób ubie­ga­ją­cych się o pozwo­le­nie na broń kolek­cjo­ner­ską nasze Stowarzyszenie przy­go­to­wa­ło zesta­wie­nie prze­pi­sów (stan praw­ny aktu­al­ny na 02.2020 r.), któ­rych zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do pozy­tyw­ne­go zali­cze­nia egza­mi­nu teo­re­tycz­ne­go w Wydziale Postępowań Administracyjnych. 

Jak uzyskać pozwolenie na broń sportową / myśliwską do celów kolekcjonerskich.

Jeśli speł­niasz warun­ki do uzy­ska­nia pozwo­le­nia na broń spor­to­wą / myśliw­skiej, to ten fakt upo­waż­nia Cię do wystą­pie­nia o pozwo­le­nie na broń spor­to­wą / myśliw­ską do celów kolek­cjo­ner­skich. To waż­ne, aby mieć świa­do­mość, że wnio­sek o pozwo­le­nie na broń spor­to­wą / myśliw­ską do celów kolek­cjo­ner­skich możesz skła­dać wraz z wnio­skiem o pozwo­le­nie na broń do celów spor­to­wych czy łowieckich.

Rozszerzenie pozwolenia na broń

Wydział Postępowań Administracyjnych (WPA) w Łodzi przy­jął prak­ty­kę wyda­wa­nia pozwo­le­nie na broń w ilo­ści 10 szt. bro­ni kolek­cjo­ner­skiej i 6 szt. bro­ni spor­to­wej. Każdy kolek­cjo­ner wcze­śniej czy póź­niej docho­dzi do momen­tu,  kie­dy jego kolek­cja jest na tyle duża, że przy­zna­ny limit 

Zaostrzenie unijnych przepisów dotyczących dostępu do broni palnej.

AK 47Kolejna odsło­na prac nad nowe­li­za­cją dyrek­ty­wy doty­czą­cej obro­tu i han­dlu bro­nią na tere­nie Unii Europejskiej. link do dokumentu
Widać, że pier­wot­ny kształt ule­ga zła­go­dze­niu i w przed­sta­wio­nym doku­men­cie znik­nę­ły zapi­sy budzą­ce naj­wię­cej kon­tro­wer­sji doty­czą­ce zaka­zu posia­da­nia broni