Oferty rabatowe dla członków ŁSKB!

Na poniż­szej liście znaj­du­je się wykaz firm wraz z odno­śni­ka­mi do ich ofert z któ­ry­mi nawią­za­li­śmy współ­pra­cę. Przy kon­tak­cie nale­ży zazna­czyć, że jest się człon­kiem ŁSKB i oka­zać waż­ną legitymację.


Rabat od 2 do 5 % z wyłą­cze­niem bro­ni nowej. Szczegóły i wiel­kość raba­tu nale­ży usta­lać indy­wi­du­al­nie.
Dowóz do klien­ta
(szcze­gó­ły patrz - link)
bez­po­śred­ni linkwww.polarms.pl


Rabat 5 % na począ­tek.
bez­po­śred­ni link - www.cel.sklep.pl


Rabat 5% na broń.
bez­po­śred­ni link - www.sklep.magazynuzbrojenia.pl


Każdy kupu­ją­cy dosta­je mie­sięcz­nik Strzał.pl, pudeł­ko na broń a dla człon­ków ŁSKB dodat­ko­wo 5% upu­stu.
bez­po­śred­ni linkwww.regimentwarszawa.pl


Rabat nawet do 8% na wybra­ny asor­ty­ment, war­to dzwo­nić i pytać o szcze­gó­ły.
Rabaty przy zamó­wie­niach na więk­szą par­tie amu­ni­cji.
Dowóz do klien­ta (szcze­gó­ły patrz - link)
bez­po­śred­ni linkwww.progres-bron.pl

Progres orga­ni­zu­je rów­nież kur­sy na Instruktorów Strzelectwa, jak i dla Prowadzących Strzelanie, dla człon­ków ŁSKB korzyst­ne rabaty.


Dla człon­ków ŁSKB gwa­ran­cja niskich cen, raba­ty od 2% do nawet 20 %.
bez­po­śred­ni link - www.nalowy.kutno.pl


Z Kwatermistrzem nawią­za­li­śmy sta­łą, dale­ko idą­cą współ­pra­cę, o szcze­gó­łach będzie­my infor­mo­wać na stro­nach www.lskb.pl oraz na Facebooku, war­to śle­dzić!.
Kontakt: ul. Wojska Polskiego 7, Łódź
tel: 690 655 404.
https://www.facebook.com/pg/kwatermistrz…


GunSzop to kolej­ny sklep z któ­rym nawią­za­li­śmy sta­łą, dale­ko idą­cą współ­pra­cę, o szcze­gó­łach będzie­my infor­mo­wać na stro­nach www.lskb.pl oraz na Facebooku, war­to śle­dzić!.
Kontakt: ul. Piotrkowska 20 B, 97–400 Bełchatów
tel: 503 450 417
www.facebook.com/GUN-SZOP…