Polityka prywatności

§1. Postanowienia Ogólne


 1. Administratorem danych jest Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni z sie­dzi­bą w Łodzi przy ul. Nawrot 72/14, 90–045 Łódź, numer KRS – 0000660937, NIP – 7282813366, REGON – 36644440800000. Ochrona danych odby­wa się zgod­nie z wymo­ga­mi powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, a ich prze­cho­wy­wa­nie ma miej­sce na zabez­pie­czo­nych serwerach.
 2. Dla inter­pre­ta­cji ter­mi­nów sto­su­je się słow­ni­czek Regulaminu lub tak jak zosta­ło to opi­sa­ne w Polityce Prywatności (jeże­li wyni­ka to bez­po­śred­nio z opisu).
 3. Na potrze­by lep­sze­go odbio­ru Polityki Prywatności ter­min Użytkownik” zastą­pio­ny został okre­śle­niem Ty”,  Administrator” – My”. Termin RODO” ozna­cza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.
 4. Szanujemy pra­wo do pry­wat­no­ści i dba­my o bez­pie­czeń­stwo danych. 
 5. Dane oso­bo­we poda­wa­ne w for­mu­la­rzu przy zakła­da­niu kon­ta są trak­to­wa­ne jako pouf­ne i nie są widocz­ne dla osób nieuprawnionych.
 6. W przy­pad­kach uzna­nia, iż prze­twa­rza­nie Twoich danych naru­sza prze­pi­sy RODO przy­słu­gu­je Ci pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§2. Administrator Danych


 1. Usługodawca jest admi­ni­stra­to­rem danych swo­ich klien­tów. Oznacza to, że jeśli posia­dasz Konto na naszej stro­nie, to prze­twa­rza­my Twoje dane jak: nazwa użyt­kow­ni­ka, adres e‑mail, adres IP.
 2. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są: a) zgod­nie z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych oso­bo­wych, b) zgod­nie z wdro­żo­ną Polityką Prywatności, c) w zakre­sie i celu nie­zbęd­nym do nawią­za­nia, ukształ­to­wa­nia tre­ści Umowy, zmia­ny bądź jej roz­wią­za­nia oraz pra­wi­dło­wej reali­za­cji Usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną, d) w zakre­sie i celu nie­zbęd­nym do wypeł­nie­nia uza­sad­nio­nych inte­re­sów (praw­nie uspra­wie­dli­wio­nych celów), a prze­twa­rza­nie nie naru­sza praw i wol­no­ści oso­by, któ­rej dane dotyczą.
 3. Każda oso­ba, któ­rej dane doty­czą (jeże­li jeste­śmy ich admi­ni­stra­to­rem) ma pra­wo dostę­pu do danych, spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo sprze­ci­wu, pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nadzorczego.
 4. Kontakt z oso­bą nad­zo­ru­ją­cą prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w orga­ni­za­cji Usługodawcy jest moż­li­wy dro­gą elek­tro­nicz­ną pod adre­sem e‑mail: [email protected].
 5. Zastrzegamy sobie pra­wo do prze­twa­rza­nia Twoich danych po roz­wią­za­niu Umowy lub cof­nię­ciu zgo­dy tyl­ko w zakre­sie na potrze­by docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń przed sądem lub jeże­li prze­pi­sy kra­jo­we albo unij­ne bądź pra­wa mię­dzy­na­ro­do­we­go obli­gu­ją nas do reten­cji danych.
 6. Usługodawca ma pra­wo udo­stęp­niać dane oso­bo­we Użytkownika oraz innych jego danych pod­mio­tom upo­waż­nio­nym na pod­sta­wie wła­ści­wych prze­pi­sów pra­wa (np. orga­nom ścigania).
 7. Usunięcie danych oso­bo­wych może nastą­pić na sku­tek cof­nię­cia zgo­dy bądź wnie­sie­nia praw­nie dopusz­czal­ne­go sprze­ci­wu na prze­twa­rza­nie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udo­stęp­nia­nia danych oso­bo­wych innym pod­mio­tom ani­że­li upo­waż­nio­nym na pod­sta­wie wła­ści­wych prze­pi­sów prawa.
 9. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ją oso­by wyłącz­nie upo­waż­nio­ne przez nas albo prze­twa­rza­ją­cy, z któ­ry­mi ści­śle współpracujemy.

§3. Pliki cookies


 1. Witryna www.lskb.pl uży­wa cookies. Są to nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we wysy­ła­ne przez ser­wer www i prze­cho­wy­wa­ne przez opro­gra­mo­wa­nie kom­pu­te­ra prze­glą­dar­ki. Kiedy prze­glą­dar­ka ponow­nie połą­czy się ze stro­ną, witry­na roz­po­zna­je rodzaj urzą­dze­nia, z któ­re­go łączy się użyt­kow­nik. Parametry pozwa­la­ją na odczy­ta­nie infor­ma­cji w nich zawar­tych jedy­nie ser­we­ro­wi, któ­ry je utwo­rzył. Cookies uła­twia­ją więc korzy­sta­nie z wcze­śniej odwie­dzo­nych witryn. Gromadzone infor­ma­cje doty­czą adre­su IP, typu wyko­rzy­sty­wa­nej prze­glą­dar­ki, języ­ka, rodza­ju sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, dostaw­cy usług inter­ne­to­wych, infor­ma­cji o cza­sie i dacie, loka­li­za­cji oraz infor­ma­cji prze­sy­ła­nych do witry­ny za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kontaktowego.
 2. Zebrane dane słu­żą do moni­to­ro­wa­nia i spraw­dze­nia, w jaki spo­sób użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z naszych witryn, aby uspraw­niać funk­cjo­no­wa­nie ser­wi­su zapew­nia­jąc bar­dziej efek­tyw­ną i bez­pro­ble­mo­wą nawi­ga­cję. Stosujemy pli­ki cookies, aby zagwa­ran­to­wać naj­wyż­szy stan­dard wygo­dy nasze­go ser­wi­su, a zebra­ne dane są wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie wewnątrz fir­my Kwatermistrz w celu opty­ma­li­za­cji działań.
 3. Na naszej witry­nie wyko­rzy­stu­je­my nastę­pu­ją­ce pli­ki cookies: a) nie­zbęd­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach ser­wi­su, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach ser­wi­su, b) pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach ser­wi­su, c) wydaj­no­ścio­we” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych ser­wi­su, d) funk­cjo­nal­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su użyt­kow­ni­ka, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej itp.
 4. Użytkownik w każ­dej chwi­li ma moż­li­wość wyłą­cze­nia lub przy­wró­ce­nia opcji gro­ma­dze­nia cookies poprzez zmia­nę usta­wień w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej. Instrukcja zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies jest dostęp­na na stronie

Dodatkowe dane oso­bo­we, jak adres e‑mail, zbie­ra­ne są jedy­nie w miej­scach, w któ­rych użyt­kow­nik wypeł­nia­jąc for­mu­larz wyraź­nie wyra­ził na to zgo­dę. Powyższe dane zacho­wu­je­my i wyko­rzy­stu­je­my tyl­ko do potrzeb nie­zbęd­nych do wyko­na­nia danej funkcji.