Kurs Prowadzącego Strzelanie!

W oko­li­cach kwietnia/maja, dla kole­ża­nek i kole­gów nasze­go Stowarzyszenia chce­my zor­ga­ni­zo­wać kurs pro­wa­dzą­ce­go strze­la­nie. Kurs orga­ni­zo­wa­ny będzie z ramie­nia LOK‑u, dla­te­go już dzi­siaj zapra­szam wszyst­kich nie posia­da­ją­cych licen­cji PZSS do wzię­cia w nim udziału.

Pistolety maszynowe Sa vz. 61 Škorpion dla ŁSKB

Do koń­ca waka­cji lub wyczer­pa­nia zapa­su sklep Kwatermistrz, pro­po­nu­ję dla Członków nasze­go Stowarzyszenia (za oka­za­niem aktu­al­nej legi­ty­ma­cji) zakup cze­cho­sło­wac­kich pisto­le­tów maszy­no­wych Sa vz. 61 Škorpion z peł­nym ukom­ple­to­wa­niem w cenie 999 zł (cena stan­dar­do­wa: 1199 zł).
Tutaj link do ofer­ty na stro­nie: https://www.kwatermistrz.com.pl/pl/p/Pistolet-maszynowy-Sa-vz.-61-Skorpion/611

Umawianie na strzelanie!

Jeśli wybie­rasz się na strzel­ni­cę, a w tym cza­sie twoi zna­jo­mi nie mogą, nie mają cza­su wybrać się z tobą, to spe­cjal­nie na taką oko­licz­ność stwo­rzy­li­śmy stro­nę, któ­ra umoż­li­wi Ci kon­takt z inny­mi kolek­cjo­ne­ra­mi z nasze­go Stowarzyszenia!

Szkolenie AK-47 i Beryl S762

W sobo­tę 19-go mar­ca, Klub Strzelecki Tarcza Ozorków, w godzi­nach od 15.00 zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na bez­płat­ne szko­le­nie z obsłu­gi AK-47 oraz Beryl S762 – obsłu­ga, demon­taż i kon­ser­wa­cja.
Po szko­le­niu moż­na będzie poćwi­czyć umie­jęt­no­ści strze­lec­kie, z bro­ni KBKS .22lr oraz bro­ni 9mm.

Pomoc dla Ukrainy – Centrum Dialogu Kostiuchnówka

Pomoc dla Ukrainy – Centrum Dialogu Kostiuchnówka

Koleżanki i kole­dzy,
W związ­ku z woj­ną rosyj­sko – ukra­iń­ską nama­wiam wszyst­kich klu­bo­wi­czów ŁSKB do udzia­łu w pomo­cy przy­go­to­wy­wa­nej przez Centrum Dialogu Polsko Ukraińskiego w Kostiuchnówce. Akcja jest doce­lo­wa, gdyż obej­mie głów­nie dzie­ci i mło­dzież ewa­ku­owa­ną ze stref walk do CDK w Kostiuchnówce i jak naj­bar­dziej wia­ry­god­na gdyż jest orga­ni­zo­wa­na przez har­ce­rzy zwią­za­nych z Kostiuchnówką  oraz łódz­kie PCK.
Z góry dzię­ku­ję za wszel­ką pomoc