ŁSKB29 maja 2016

Przydatne mate­ria­ły przy pro­ce­du­rach ubie­ga­nia się o pozwo­le­nie na broń kolek­cjo­ner­ską, wnio­ski, podania …

Zmiany w UoBiA 2024 r.

Ministerstwo Zdrowia pla­nu­je zmia­ny w pro­ce­du­rze wyda­wa­nia pozwo­leń na broń, współ­pra­cu­jąc przy tym z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe prze­pi­sy mają upro­ścić pro­ce­du­rę odwo­ław­czą od orze­czeń lekar­skich i psy­cho­lo­gicz­nych, któ­re są czę­ścią pro­ce­su uzy­ski­wa­nia pozwo­le­nia na broń.

every day… GunDay

logo GunDay

GunDay.pl – nowy pol­ski por­tal aukcyjny…

W sie­ci poja­wił się nowy por­tal aukcyj­ny GunDay.pl, któ­ry z pew­no­ścią zain­te­re­su­je wie­le osób. Platforma dzia­ła na podob­nych zasa­dach jak zna­ne nam por­ta­le aukcyj­ne, ofe­ru­jąc m.in. licy­ta­cje i moż­li­wość nego­cja­cji ceny.

Szyfrowanie PGP – Klucz do Bezpiecznej Komunikacji Elektronicznej

Wprowadzenie do tema­ty­ki szy­fro­wa­nia PGP, jego zna­cze­nia w kon­tek­ście bez­pie­czeń­stwa cyfrowego.

Podstawy Szyfrowania PGP
Szyfrowanie PGP słu­ży do ochro­ny komu­ni­ka­cji e‑mailowej, zapew­nia­jąc, że treść wia­do­mo­ści pozo­sta­je dostęp­na wyłącz­nie dla nadaw­cy i odbior­cy. Jest to jak wysła­nie listu w spe­cjal­nie zabez­pie­czo­nej koper­cie, dostęp­nej tyl­ko dla adresata.

ŁSKB4 grudnia 2023

Składka człon­kow­ska na rok 2024–30 r. nie ule­ga zmia­nie i wyno­si 80 zł.

Składki nale­ży uisz­czać do 31 mar­ca na poniż­sze kon­to:
Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni
ul. Nawrot 72/14
90–045 Łódź
nr kon­ta: 44 1600 1462 1839 5052 3000 0001

W celu wła­ści­wej iden­ty­fi­ka­cji nie zapo­mnij w tytu­le podać swo­je imię i nazwisko!

Pozwolenie na broń kolekcjonerską dla żołnierzy zawodowych.

Wszystkie nie­zbęd­ne doku­men­ty, oprócz oświad­cze­nia i Statutu Stowarzyszenia kolek­cjo­ner­skie­go, są dostęp­ne na ofi­cjal­nej stro­nie Wojska pol­skie­go https://www.wojsko-polskie.pl/….

Warto jed­nak zauwa­żyć, że oddzia­ły Żandarmerii Wojskowej mogą sto­so­wać wła­sne, spe­cy­ficz­ne wzo­ry doku­men­tów, dla­te­go war­to wcze­śniej odwie­dzić ich dedy­ko­wa­nych stro­ny internetowe.

ŁSKB10 maja 2023

  • Jeśli pla­nu­jesz wziąć udział w Zlocie Miłośników Broni Palnej Pro ARMA 2023 w Lublinie i posia­dasz wol­ne miej­sce w samo­cho­dzie, daj znać w komentarzu.
  • Jeśli chcesz wziąć udział w Zlocie i szu­kasz oso­by z wol­nym miej­scem w samo­cho­dzie, któ­ra Cię zabie­rze, zostaw komentarz.
  • Jeśli jedziesz na Zlot, nie masz miej­sca w samo­cho­dzie, rów­nież możesz dać nam znać.