Deklaracja członkowska

wypeł­nij wszyst­kie wyma­ga­ne pola i wydru­kuj dekla­ra­cję (iko­na drukarki),
jeśli chcesz wysłać dekla­ra­cję onli­ne, zamiast ją dru­ko­wać zapisz jako PDF i wyślij go an adres: [email protected]

(ŁSKB gwa­ran­tu­je pouf­ność poniż­szych danych, nie reje­stru­je ani nie wyko­rzy­stu­je infor­ma­cji poda­nych w for­mu­la­rzu – słu­żą one jedy­nie tobie w celu wydru­ko­wa­nia for­mu­la­rza, ewen­tu­al­nie jego zapi­sa­nia w for­ma­cie PDF.)