Członkostwo

Deklaracja członkowska

Chcąc przy­stą­pić do nasze­go Stowarzyszenia napisz w for­mu­la­rzu, że wyra­żasz taką chęć, wypeł­nij dekla­ra­cję człon­kow­ską (wzo­ry poni­żej) i prze­ślij ją na adres:

[email protected]

Ul. Nawrot 72/14
90–045 Łódź 
(w koper­cie dołącz zna­czek pocz­to­wy do kore­spon­den­cji zwrotnej),

ewen­tu­al­nie, jeśli miesz­kasz w Łodzi, to po wcze­śniej­szym kon­tak­cie tele­fo­nicz­nym (tel: 792 078 005) może­my spo­tkać się osobiście.

Wzory dekla­ra­cji:
– for­ma pre­fe­ro­wa­na – link,
– pozo­sta­łe for­ma­ty –  .pdf.odt.doc

Ważna uwa­ga!
Jeśli w cią­gu 14 dni po wysła­niu dekla­ra­cji nie otrzy­masz e‑mailem infor­ma­cji o przy­ję­ciu do gro­na człon­ków ŁSKB, koniecz­nie się z nami skon­tak­tuj (naj­częst­szą przy­czy­ną takie­go sta­nu rze­czy jest błąd w adre­sie e‑mailowym).