ŁSKB10 maja 2023

  • Jeśli pla­nu­jesz wziąć udział w Zlocie Miłośników Broni Palnej Pro ARMA 2023 w Lublinie i posia­dasz wol­ne miej­sce w samo­cho­dzie, daj znać w komentarzu.
  • Jeśli chcesz wziąć udział w Zlocie i szu­kasz oso­by z wol­nym miej­scem w samo­cho­dzie, któ­ra Cię zabie­rze, zostaw komentarz.
  • Jeśli jedziesz na Zlot, nie masz miej­sca w samo­cho­dzie, rów­nież możesz dać nam znać.

Pistolety maszynowe Sa vz. 61 Škorpion dla ŁSKB

Do koń­ca waka­cji lub wyczer­pa­nia zapa­su sklep Kwatermistrz, pro­po­nu­ję dla Członków nasze­go Stowarzyszenia (za oka­za­niem aktu­al­nej legi­ty­ma­cji) zakup cze­cho­sło­wac­kich pisto­le­tów maszy­no­wych Sa vz. 61 Škorpion z peł­nym ukom­ple­to­wa­niem w cenie 999 zł (cena stan­dar­do­wa: 1199 zł).
Tutaj link do ofer­ty na stro­nie: https://www.kwatermistrz.com.pl/pl/p/Pistolet-maszynowy-Sa-vz.-61-Skorpion/611

Umawianie na strzelanie!

Jeśli wybie­rasz się na strzel­ni­cę, a w tym cza­sie twoi zna­jo­mi nie mogą, nie mają cza­su wybrać się z tobą, to spe­cjal­nie na taką oko­licz­ność stwo­rzy­li­śmy stro­nę, któ­ra umoż­li­wi Ci kon­takt z inny­mi kolek­cjo­ne­ra­mi z nasze­go Stowarzyszenia!

Naklejki ŁSKB

Tak oto pre­zen­tu­je się naklej­ka z logo nasze­go Stowarzyszenia.
Jeśli chciał­byś ją otrzy­mać, udaj się do Kwatermistrza na Wojska Polskiego 7, możesz też ją ode­brać w sie­dzi­bie Stowarzyszenia na Nawrot 72.
Zapraszam.

Szkolenie AK-47 i Beryl S762

W sobo­tę 19-go mar­ca, Klub Strzelecki Tarcza Ozorków, w godzi­nach od 15.00 zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na bez­płat­ne szko­le­nie z obsłu­gi AK-47 oraz Beryl S762 – obsłu­ga, demon­taż i kon­ser­wa­cja.
Po szko­le­niu moż­na będzie poćwi­czyć umie­jęt­no­ści strze­lec­kie, z bro­ni KBKS .22lr oraz bro­ni 9mm.

Pomoc dla Ukrainy – Centrum Dialogu Kostiuchnówka

Pomoc dla Ukrainy – Centrum Dialogu Kostiuchnówka

Koleżanki i kole­dzy,
W związ­ku z woj­ną rosyj­sko – ukra­iń­ską nama­wiam wszyst­kich klu­bo­wi­czów ŁSKB do udzia­łu w pomo­cy przy­go­to­wy­wa­nej przez Centrum Dialogu Polsko Ukraińskiego w Kostiuchnówce. Akcja jest doce­lo­wa, gdyż obej­mie głów­nie dzie­ci i mło­dzież ewa­ku­owa­ną ze stref walk do CDK w Kostiuchnówce i jak naj­bar­dziej wia­ry­god­na gdyż jest orga­ni­zo­wa­na przez har­ce­rzy zwią­za­nych z Kostiuchnówką  oraz łódz­kie PCK.
Z góry dzię­ku­ję za wszel­ką pomoc