Członkostwo

 

Deklaracja członkowska

Chcąc przy­stą­pić do nasze­go Stowarzyszenia napisz w for­mu­la­rzu, że wyra­żasz taką chęć, wypeł­nij dekla­ra­cję człon­kow­ską (wzo­ry poni­żej) i prze­ślij ją na adres:

Ul. Nawrot 72/14
90–045 Łódź 
(w koper­cie dołącz zna­czek pocz­to­wy do kore­spon­den­cji zwrot­nej),

ewen­tu­al­nie, jeśli miesz­kasz w Łodzi, to po wcze­śniej­szym kon­tak­cie tele­fo­nicz­nym (tel: 792 078 005) może­my spo­tkać się oso­bi­ście.

Wzory dekla­ra­cji:
– for­ma pre­fe­ro­wa­na – link,
– pozo­sta­łe for­ma­ty –  .pdf.odt.doc

Ważna uwa­ga!
Jeśli w cią­gu 14 dni po wysła­niu dekla­ra­cji nie otrzy­masz e-mailem infor­ma­cji o przy­ję­ciu do gro­na człon­ków ŁSKB, koniecz­nie się z nami skon­tak­tuj (naj­częst­szą przy­czy­ną takie­go sta­nu rze­czy jest błąd w adre­sie e-mailowym).

Składki członkowskie

Składki jakie prze­wi­du­je­my słu­żyć mają jedy­nie pokry­ciu kosz­tów utrzy­ma­nia stro­ny www.lskb.pl oraz innych zwią­za­nych z kwe­stia­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi (legi­ty­ma­cje itp.), przy czym w zało­że­niu kwo­ta ta nie prze­kro­czy kil­ku­dzie­się­ciu zł w ska­li roku.
Finansowanie Stowarzyszenia regu­lo­wa­ne jest poprzez zapis w regu­la­mi­nie (patrz §8 regu­la­mi­nu) i opie­ra się na skład­kach człon­kow­skich.

Składka członkowska na rok 2018 wynosi 70 zł.

Składki nale­ży uisz­czać do 31 mar­ca na poniż­sze kon­to:
Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni
ul. Nawrot 72/14
90–045 Łódź
nr kon­ta: 44 1600 1462 1839 5052 3000 0001

W celu wła­ści­wej iden­ty­fi­ka­cji nie zapo­mnij w tytu­le podać swo­je imię i nazwi­sko!

Ważne!
Pamiętaj, że skła­da­jąc dekla­ra­cję człon­kow­ską do Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni, godzisz się na obo­wią­zek opła­ca­nia skła­dek człon­kow­skich.
Konsekwencją uchy­la­nia się od tego obo­wiąz­ku jest wyklu­cze­nie z gro­na człon­ków ŁSKB i tym samym utra­ty waż­nej przy­czy­ny posia­da­nia bro­ni w celu kolek­cjo­ner­skim.
Ważną przy­czy­ną posia­da­nia bro­ni w celu kolek­cjo­ner­skim jest udo­ku­men­to­wa­ne człon­ko­stwo w sto­wa­rzy­sze­niu o cha­rak­te­rze kolek­cjo­ner­skim (art. 10 ust 3 pkt 5 usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji)