Zaprzyjaźnione Strzelnice

1. Klub Strzelecki Dziesiątka” LOK

Odpłatność:
- 20 zł za wejście.

Spotkania:
- Poniedziałki i śro­dy – godz. 12–20
- wtor­ki i piąt­ki – godz. 16:30–20 (tyl­ko bocz­ny zapłon)

Broń obiek­to­wa – pisto­let, strzel­ba, kara­bin (bocz­ne­go zapłonu)

Adres:
ul. Konstantynowska 1 
94–303 Łódź
tel. kom. 538 271 010
stro­na www – http://ksdziesiatka.pl/
stro­na FB – facebook.com/KlubStrzeleckiDziesi…


2. Klub Strzelectwa Sportowego Tarcza Ozorków

Odpłatność:
- 15 zł. za wejście.

Spotkania:
- nie­dzie­le 10 – 18 (szcze­gó­ły 511 819 333 – Krzysztof)

Broń obiek­to­wa – pisto­let, kara­bin, strzelba

Adres i dane kon­tak­to­we:
Strzelnica w Lasku Miejskim w Ozorkowie
ul. Sportowa 5
95–035 Ozorków
tel. kom. 511 819 333 – Krzysztof


3. Klub Strzelecki Baszta (Łęczyca)

Odpłatność:
- 25 zł /2 godz. + 5 za każ­dą następ­ną godz.

Spotkania:
- śro­dy 14:30–19:00
- piąt­ki 14:30–19:00
- sobo­ty 11:00–15:00

Broń obiek­to­wa – pisto­let, kara­bin, strzelba

Adres i dane kon­tak­to­we:
99–150 Sławęcin
GPS: 52°8’23.01N19º5’8.49E
tel. kom. 578 717 997
stro­na FB – Strzelnica Baszta/ Facebook

21 komentarzy

 • oscyp

  12 października 2017 at 01:34

  Panowie (i Panie?), chęt­nie spo­tkam się z kimś (więk­sza ilo­ścią kim­siów”) celem zapo­zna­nia oraz wspól­ne­go przy­strze­le­nia moje­go AKM :)

 • tlewarski

  23 lutego 2017 at 12:10

  Może jakieś wspól­ne strze­la­nie w przy­szłym tygodniu?
  W tej chwi­li nie mam jesz­cze żad­nych papie­rów, więc potrzeb­ny by był pro­wa­dzą­cy strzelanie ;)

 • t Kotusiewicz

  17 grudnia 2016 at 16:45

  18.12.2016r. w Wadlewie będzie pro­wa­dzą­cy, strze­la­my od 10:00

  • Michalczyk

   17 grudnia 2016 at 20:30

   Od któ­rej do któ­rej będzie prowadzący?

  • Tomek

   13 stycznia 2017 at 18:57

   Witam

   A jeże­li czło­nek sto­wa­rzy­sze­nia nie posia­da pozwo­le­nia i paten­tu strze­lec­kie­go ale wybie­ra się z czar­no­pro­chow­cem to nadal potrze­bu­je wyku­pić na miej­scu instruktora?

 • Welgus

  12 grudnia 2016 at 09:31

  Byłem 11.12.16 w Wadlewie pogo­da paskud­na strzel­ni­ca nazwał bym ją w budo­wie” bo oprócz wałów nie ma nic ale poten­cjał jest spo­ry. Strzelać moż­na z dłu­giej wła­sci­ciel wyda­je sie być w porząd­ku. I jak pogo­da sie nie zmie­ni pole­cam kalo­sze bo bło­to po kostki.

 • MarcinG

  7 grudnia 2016 at 19:52

  Hej. Czy 11.12.2016r w Wadlewie będzie jakiś pro­wa­dzą­cy strze­la­nie z nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia ? Jeżeli tak to od któ­rej godzi­ny. Pozdrwiam ;)

 • t Kotusiewicz

  7 grudnia 2016 at 14:58

  Panowie, jest proś­ba. Jeśli ktoś ma upraw­nie­nia pro­wa­dzą­ce­go i wybie­ra się na strzel­ni­cę do Wadlewa, to miło by było jeśli dał by w komen­ta­rzach znać.

 • t Kotusiewicz

  27 maja 2016 at 13:14

  Hej.
  Płaci na miej­scu ten kto przy­je­dzie, roz­li­cza­my się z pre­ze­sem strzel­ni­cy. Ustaliliśmy, że ŁSKB korzy­sta ze strzel­ni­cy co dru­gą sobotę.
  Członkowie ŁSKB mają być potrak­to­wa­ni jak człon­ko­wie KSS Komunalni, czy­li pła­ci­my 20 zł na mie­siąc, to daje nam po 10zł za wizytę.
  Co do szcze­gó­ło­wych zasad i kwot, to zoba­czy­my jakie będzie zain­te­re­so­wa­nie. Wiadomo zgo­dzą się na wie­le, jeśli będzie się to im opła­ca­ło. Jeśli przy­je­dzie 5 osób może być sła­bo, jeśli 10 i wię­cej powin­no być już ok. Myślę, że po kil­ku wizy­tach wszyst­ko się wyklaruje.
  Pozdrawiam i do zobaczenia.

  • Adam

   27 maja 2016 at 14:50

   Z cie­ka­wo­ści jesz­cze spy­tam jakiej dłu­go­ści mamy oś/osie do dys­po­zy­cji i czy jest moż­li­wość strze­la­nia do rzutków?,

 • Adam

  27 maja 2016 at 12:42

  Panie Prezesie :) – że tak pozwo­lę sobie zacząć!
  Jeśli cho­dzi o odpłat­ność za użyt­ko­wa­nie strzel­ni­cy pła­ci­my na miej­scu w dniu przy­jaz­du czy na kon­to Stowarzyszenia, czy jakimś abonamentem?

 • Mariusz Boczek

  24 maja 2016 at 20:27

  byłem, widzia­łem, uży­wa­łem:) Bardzo zacne miejsce

 • t Kotusiewicz

  24 maja 2016 at 12:53

  Mam nadzie­ję, że strzel­ni­ca przy­pad­nie wszyst­kim do gustu.

Napisz komentarz