Anatomia broni

Anatomy-Rifle-French-Berthier-Mle1916-Carbine
fran­cu­ski Berthier Mle1916 Carbine (zdję­cie pobra­ne ze stro­ny www.candrsenal.com)

Zachęcam do zapo­zna­nia się z inte­re­su­ją­cą stro­ną www.candrsenal.com. Zamieszczono tam dużo mery­to­rycz­nej wie­dzy, ana­to­micz­ne prze­kro­je bro­ni w wyjąt­ko­wo dużej ska­li,  zdję­cia w bar­dzo wyso­kiej jako­ści, sche­ma­ty itp. Autorzy stro­ny kon­cen­tru­ją się na bro­ni historycznej.