Astra 600

Astra 600 zosta­ła zapro­jek­to­wa­na na zamó­wie­nie nie­miec­kie. Do 1944 roku wyeks­por­to­wa­no ponad 10 000 tych pisto­le­tów któ­re tra­fi­ły do uzbro­je­nia Wehrmachtu. Po wyzwo­le­niu Francji przez alian­tów III Rzesza i Hiszpania utra­ci­ły połą­cze­nie lądo­we i eks­port pisto­le­tów Astra 600 został wstrzy­ma­ny. Na hisz­pań­skim ryn­ku cywil­nym pisto­let sprze­da­wał się sła­bo i dla­te­go w 1948 roku pro­duk­cję wstrzy­ma­no. Po woj­nie część nie dostar­czo­nych pisto­le­tów zamó­wio­nych przez III Rzeszę zna­la­zła się na uzbro­je­niu zachod­nio­nie­miec­kiej policji.

Astra 600 była bro­nią samo­pow­ta­rzal­ną. Zasada dzia­ła­nia opar­ta o odrzut zam­ka swo­bod­ne­go. Mechanizm ude­rze­nio­wy kur­ko­wy. Pistolet wypo­sa­żo­ny był w auto­ma­tycz­ny bez­piecz­nik chwytowy.

Astra 600 była zasi­la­ny z wymien­ne­go, jed­no­rzę­do­we­go maga­zyn­ka pudeł­ko­we­go o pojem­no­ści 8 naboi, umiesz­czo­ne­go w chwy­cie. Lufa gwin­to­wa­na. Przyrządy celow­ni­cze mecha­nicz­ne, sta­łe (musz­ka i szczerbinka).