P‑83

fotografie wykonał FrontA
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

P‑83 – pol­ski pisto­let wpro­wa­dzo­ny do uzbro­je­nia na miej­sce pisto­le­tu P‑64. Skonstruowany jest na nabój 9 x 18 mm Makarowa, któ­ry jest uży­wa­ny w P‑64 oraz pisto­le­cie maszy­no­wym PM-63. Następca P‑64 został pozba­wio­ny głów­nych wad swo­je­go poprzed­ni­ka. Ma pojem­niej­szy maga­zy­nek, mniej­szą siłę potrzeb­ną do samo­na­pi­na­nia kur­ka oraz słab­sze oddzia­ły­wa­nia na dłoń strzel­ca pod­czas strze­la­nia. Został zapro­jek­to­wa­ny tak, aby moż­na go było pro­du­ko­wać meto­da­mi tło­cze­nia, zgrze­wa­nia i luto­wa­nia, zamiast tra­dy­cyj­ne­go skra­wa­nia, co dało obni­że­nie mate­ria­ło­chłon­no­ści, pra­co­chłon­no­ści oraz kosz­tów pro­duk­cji. W cza­sie pro­jek­to­wa­nia zwró­co­no szcze­gól­ną uwa­gę na zabez­pie­cze­nie pisto­le­tu przed strza­łem przy­pad­ko­wym i przedwczesnym.

Prace kon­struk­cyj­ne nad nowym pisto­le­tem roz­po­czę­to w dru­giej poło­wie lat 70. Prowadzono je rów­no­le­gle nad dwo­ma pro­to­ty­pa­mi. Pierwszy z nich, ozna­czo­ny P‑78A TUL”, opra­co­wa­no w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia (WITU) w Zielonce. TUL wypo­sa­żo­no w samo­na­staw­ny bez­piecz­nik wewnętrz­ny, ste­ro­wa­ny spu­stem i 12-nabojowy maga­zy­nek. Drugi o nazwie WANAD (P‑78B) powstał w ośrod­ku Badawczo-Rozwojowym Zakładów Metalowych Łucznik” w Radomiu. WANAD wypo­sa­żo­no w skrzy­deł­ko­wy bez­piecz­nik nastaw­ny i 8‑nabojowy maga­zy­nek. Po prze­pro­wa­dze­niu badań pro­to­ty­pów, uwzględ­nie­niu popra­wek, wyko­na­niu par­tii prób­nej i uwzględ­nie­niu pro­po­no­wa­nych zmian, do pro­duk­cji seryj­nej skie­ro­wa­no pisto­let P‑78B.

Konstruktorami pisto­le­tu byli inży­nie­ro­wie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Zakładów Metalowych Łucznik” w Radomiu: Ryszard Chełmicki i Marian Gryszkiewicz. Powstały dwa warian­ty pisto­le­tu. W pierw­szym pro­to­ty­pie zasto­so­wa­no zewnętrz­ny bez­piecz­nik skrzy­deł­ko­wy. Drugi pro­to­typ był pozba­wio­ny bez­piecz­ni­ka zewnętrz­ne­go. Posiadał jedy­nie zabez­pie­cze­nia wewnętrz­ne, przede wszyst­kim samo­czyn­ną blo­ka­dę igli­cy zwal­nia­ną poprzez nacisk na spust.

Opierając się na kon­struk­cji pisto­le­tu P‑83, skon­stru­owa­no i wypro­du­ko­wa­no 10 egzem­pla­rzy nie pro­du­ko­wa­ne­go seryj­nie pisto­le­tu PT-83 wypo­sa­żo­ne­go w zin­te­gro­wa­ny tłu­mik dźwięku.

P‑83 został przy­ję­ty do uzbro­je­nia przez Wojsko Polskie, Milicję Obywatelską, Policję, Służbę Bezpieczeństwa. Był tak­że sprze­da­wa­ny na cywil­nym ryn­ku broni.

P-83 zdj 03P-83 zdj 02P-83 zdj 05P-83 zdj 04P-83 zdj 06