AKMS

AKMS 00
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

AKM (Awtomat Kałasznikowa Modernizirowannyj, 6P1 według indek­su GRAU) to radziec­ki kara­bi­nek auto­ma­tycz­ny skon­stru­owa­ny na pod­sta­wie AK. Broń wpro­wa­dzo­no do uzbro­je­nia w 1959r. AKM dzia­ła na zasa­dzie odpro­wa­dza­nia gazów pro­cho­wych przez bocz­ny otwór w lufie, ryglo­wa­nie odby­wa się poprzez obrót zam­ka, strze­la­nie nastę­pu­je z zam­ka zamknię­te­go. Po wystrze­le­niu z maga­zyn­ka ostat­nie­go nabo­ju zamek nie zatrzy­mu­je się w tyl­nym poło­że­niu. Zastosowano układ gazo­wy z tło­kiem o dłu­gim sko­ku. Suwadło cha­rak­te­ry­zu­je się mniej­szą masą niż w AK. Karabinek posia­da mecha­nizm ude­rze­nio­wy z kur­kiem zakry­tym, mecha­nizm ude­rze­nio­wy wypo­sa­żo­ny jest w opóź­niacz. Mechanizm spu­sto­wy umoż­li­wia strze­la­nie ogniem poje­dyn­czym i cią­głym. Dźwignia prze­łącz­ni­ka rodza­ju ognia peł­nią­ca rów­nież funk­cję bez­piecz­ni­ka znaj­du­je się z pra­wej stro­ny komo­ry zam­ko­wej, dźwi­gnia posia­da takie same nasta­wy jak w AK. Broń zasi­la­na jest radziec­kim nabo­jem pośred­nim 7,62x39mm, zasi­la­nie odby­wa się z dwu­rzę­do­wych maga­zyn­ków łuko­wych z dwu­rzę­do­wym wypro­wa­dze­niem o pojem­no­ści 30 naboi (takie same jak w AK). Karabinek może być rów­nież zasi­la­ny z dwu­rzę­do­wych maga­zyn­ków łuko­wych z dwu­rzę­do­wym wypro­wa­dze­niem o pojem­no­ści 40 naboi oraz maga­zyn­ków bęb­no­wych o pojem­no­ści 75 naboi (maga­zyn­ki te pocho­dzą z kara­bin­ka maszy­no­we­go RPK). Gniazdo maga­zyn­ka znaj­du­je się pod komo­rą zam­ko­wą przed chwy­tem pisto­le­to­wym, dźwi­gnię zatrza­sku maga­zyn­ka umiesz­czo­no pomię­dzy kabłą­kiem spu­stu a gniaz­dem maga­zyn­ka. AKM wypo­sa­żo­ny jest w komo­rę zam­ko­wą wyko­na­ną za pomo­cą tło­cze­nia z bla­chy sta­lo­wej o gru­bo­ści 1mm oraz tło­czo­ną pokry­wę komo­ry zam­ko­wej z prze­tło­cze­nia­mi zwięk­sza­ją­cy­mi sztyw­ność. Zastosowano lufę zakoń­czo­ną osła­bia­czem pod­rzu­tu. Na koń­cu lufy moż­na zamon­to­wać tłu­mik dźwię­ku PBS‑1, aby dobrze wytłu­mić broń nale­ży zasto­so­wać nabo­je z poci­skiem pod­dźwię­ko­wym US. Pod lufą moż­na nato­miast zamo­co­wać bagnet siecz­ny 6H3 lub 6H5. AKM posia­da chwyt pisto­le­to­wy wyko­na­ny z two­rzy­wa sztucz­ne­go, zmo­dy­fi­ko­wa­ne drew­nia­ne łoże oraz drew­nia­ną kol­bę sta­łą z punk­tem pod­par­cia znaj­du­ją­cym się wyżej niż w AK. Wersja AKMS (Awtomat Kałasznikowa Modernizirowannyj So skład­nym pri­kła­dom, 6P4) wypo­sa­żo­na jest nato­miast w meta­lo­wą kol­bę skła­da­ną pod komo­rę zam­ko­wą z punk­tem pod­par­cia wyżej niż w AKS. Pod łożem moż­na zamon­to­wać gra­nat­nik pod­wie­sza­ny BG-15 Muszka”, GP-25 Kastior” lub GP-30 Obówka”. Odmiany AKMŁ, AKMN (kol­ba sta­ła) i AKMSŁ, AKMSN (kol­ba skła­da­na) wypo­sa­żo­ne są w umiesz­czo­ną z lewej stro­ny komo­ry zam­ko­wej szy­nę prze­zna­czo­ną do mon­ta­żu celow­ni­ka nok­to­wi­zyj­ne­go. W kara­bin­ku AKM i jego odmia­nach zasto­so­wa­no przy­rzą­dy celow­ni­cze skła­da­ją­ce się z musz­ki i celow­ni­ka krzyw­ko­we­go ze szczer­bin­ką, celow­nik posia­da nasta­wy od 100 do 1000m (co 100m).  Na ramie­niu celow­ni­ka znaj­du­je się rów­nież sta­ła nasta­wa S odpo­wia­da­ją­ca odle­gło­ści 300m. Odmiany AKMP (kol­ba sta­ła) i AKMSP (kol­ba skła­da­na) wypo­sa­żo­ne są w nakład­ki z try­to­wy­mi punk­ta­mi świetl­ny­mi. Nakładki moż­na umie­ścić na mecha­nicz­nych przy­rzą­dach celow­ni­czych, co uła­twia strze­la­nie w ciem­no­ściach. Natomiast kara­bin­ki AKMŁP, AKMNP (kol­ba sta­ła) i AKMSŁP, AKMSNP (kol­ba skła­da­na) posia­da­ją zarów­no szy­nę do mon­ta­żu celow­ni­ka nok­to­wi­zyj­ne­go, jak i nakład­ki z try­to­wy­mi punk­ta­mi. Ze wzglę­du na zasto­so­wa­nie komo­ry zam­ko­wej tło­czo­nej z bla­chy sta­lo­wej AKM cha­rak­te­ry­zu­je się mniej­szą masą oraz mniej­szą pra­co­chłon­no­ścią i mate­ria­ło­chłon­no­ścią pro­duk­cji w porów­na­niu do AK typ 3. Tłoczona komo­ra zam­ko­wa nie jest jed­nak tak odpor­na i sztyw­na jak fre­zo­wa­na, dla­te­go też według nie­któ­rych opi­nii AKM cha­rak­te­ry­zu­je się mniej­szą cel­no­ścią od AK. Następca kara­bin­ka AKM to AK-74 zasi­la­ny mało­ka­li­bro­wym nabo­jem pośred­nim 5,45x39mm.

AKMS 01AKMS 02AKMS 03AKMS 04AKMS 05AKMS 06AKMS 07AKMS 08AKMS 09