Pistolet CZ 27

CZ 27 – cze­cho­sło­wac­ki pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny skon­stru­owa­ny w okre­sie międzywojennym.

Produkowany w cza­sie II woj­ny świa­to­wej przez zakła­dy w Pradze na potrze­by armii nie­miec­kiej. Była to uprosz­czo­na wer­sja pisto­le­tu CZ 24 o zmie­nio­nej zasa­dzie dzia­ła­nia auto­ma­ty­ki. Zmiana pole­ga­ła na eli­mi­na­cji ryglo­wa­nia przez obrót lufy i zasto­so­wa­niu zam­ka swo­bod­ne­go. Dostosowany do 7,65 mm nabo­ju pisto­le­to­we­go Browning (0,32 calo­we­go ACP). W okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym CZ 27 pod nazwą pisto­le vzor 27 był prze­pi­so­wą bro­nią krót­ką armii czechosłowackiej.

CZ 27 był bro­nią samo­pow­ta­rzal­ną, dzia­ła­ją­cą na zasa­dzie odrzu­tu zam­ka swo­bod­ne­go. Mechanizm spustowo-uderzeniowy kur­ko­wy, poje­dyn­cze­go dzia­ła­nia. Pistolet wypo­sa­żo­ny był w bez­piecz­nik nastaw­ny któ­re­go skrzy­deł­ko znaj­do­wa­ło się z lewej stro­ny chwy­tu pisto­le­to­we­go i zatrzask zam­ka (skrzy­deł­ko nad bez­piecz­ni­kiem). Lufa posia­da­ła 6 bruzd pra­wo­skręt­nych. Pistolet był zasi­la­ny z jed­no­rzę­do­we­go maga­zyn­ka pudeł­ko­we­go o pojem­no­ści 8 naboi.