Colt M1911

Colt M1911
Colt M1911

Autorem arty­ku­łu jest Przemysław Konicki, źró­dło www.opisybroni.republika.pl/M1911

Colt M1911 (zna­ny rów­nież jako jede­nast­ka, czter­dziest­ka piąt­ka oraz Colt Government) to ame­ry­kań­ski pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny skon­stru­owa­ny przez Johna Mosesa Browninga. Pistolet Colt M1911 wywo­dzi się z pisto­le­tu Colt M1905 (rów­nież skon­stru­owa­ny przez Johna Mosesa Browninga). Colt M1905 dzia­ła na zasa­dzie krót­kie­go odrzu­tu lufy, ryglo­wa­nie odby­wa się poprzez prze­ko­sze­nie lufy w płasz­czyź­nie pio­no­wej. Za prze­ko­sze­nie lufy odpo­wia­da­ją dwa rucho­me łącz­ni­ki umiesz­czo­ne pod przed­nią oraz tyl­ną czę­ścią lufy. Pistolet zasi­la­ny jest nabo­jem 11,43x23mm.