Lee Enfield

Rifle, Short, Magazine, Lee Enfield
Rifle, Short, Magazine, Lee Enfield

Autorem arty­ku­łu jest Przemysław Konicki, źró­dło www.opisybroni.republika.pl/Lee_Enfield

Lee Enfield (peł­ne ozna­cze­nie .303 Calibre, Rifle, Magazine, Lee Enfield) to bry­tyj­ski kara­bin powta­rzal­ny wpro­wa­dzo­ny do uzbro­je­nia w 1895r jako następ­ca czar­no­pro­cho­we­go kara­bi­nu Lee Metfordt. Lee Enfield to broń wypo­sa­żo­na w czte­ro­tak­to­wy zamek suw­li­wo obro­to­wy z dwo­ma rygla­mi umiesz­czo­ny­mi w przed­niej czę­ści zam­ka oraz rącz­ką zam­ko­wą znaj­du­ją­cą się po pra­wej stro­nie. Karabin posia­da otwar­tą od góry komo­rę zam­ko­wą pozba­wio­ną tyl­nej ścian­ki, zamek w tyl­nym poło­że­niu wysta­je poza obrys komo­ry zamkowej.