Galil ARM

Galil ARM

Galil to izra­el­ski kara­bi­nek auto­ma­tycz­ny skon­stru­owa­ny na pod­sta­wie kara­bin­ka AK przez zespół kon­struk­cyj­ny Izraela Galili i Jakowa Liora. Prace nad bro­nią roz­po­czę­to po woj­nie sze­ścio­dnio­wej, pod­czas któ­rej kara­bin­ki auto­ma­tycz­ne AK wyko­rzy­sty­wa­ne przez woj­ska arab­skie wyka­za­ły spo­ro zalet nad kara­bi­na­mi auto­ma­tycz­ny­mi FN FAL sta­no­wią­cy­mi uzbro­je­nie armii izra­el­skiej. Prace nad nową bro­nią dla armii izra­el­skiej pro­wa­dzo­no nie tyl­ko w zespo­le Izraela Galili, ale rów­nież w zespo­le kon­struk­cyj­nym Uziela Gala (kon­struk­tor pisto­le­tu maszy­no­we­go UZI). Broń Uziela Gala w odróż­nie­niu od Galila była skon­stru­owa­na od pod­staw. Armia izra­el­ska wyma­ga­ła aby nowa broń wystę­po­wa­ła w wer­sji na nabój pośred­ni oraz kara­bi­no­wy, jed­nak w 1971r prze­pro­wa­dzo­no testy pro­to­ty­pów Galila oraz pro­to­ty­pów bro­ni Uziela Gala w któ­rych bada­no wer­sje obu kon­struk­cji do nabo­ju pośred­nie­go i kara­bi­no­we­go. Po prze­pro­wa­dze­niu testów zre­zy­gno­wa­no z wyma­ga­nia na wer­sję zasi­la­ną nabo­jem kara­bi­no­wym. Pierwsze pro­to­ty­py Galila skon­stru­owa­no na pod­sta­wie radziec­kich fre­zo­wa­nych komór zam­ko­wych z AK, nato­miast komo­ry zam­ko­we pro­du­ko­wa­ne w Izraelu powsta­ły na pod­sta­wie doku­men­ta­cji zaku­pio­nej w Finlandii, gdzie pro­du­ko­wa­no kara­bi­nek auto­ma­tycz­ny Valmet Rk. 62 skon­stru­owa­ny na pod­sta­wie AK. Zakup doku­men­ta­cji ukry­to pod fał­szy­wym donie­sie­niem według któ­re­go izra­el­ski wywiad wykradł wspo­mnia­ną doku­men­ta­cję. Galil został wpro­wa­dzo­ny do uzbro­je­nia w 1972r, przy czym pozo­sta­ły wąt­pli­wo­ści czy nie lep­sza była broń Uziela Gala. Galil pro­du­ko­wa­ny był przez fir­mę Israel Military Industries.
Czytaj wię­cej…