HK USP Expert

HK USP Expert zdj 01
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

W 1991 roku na zle­ce­nie jed­no­stek spe­cjal­nych US Navy (US Navy SEAL) w nie­miec­kiej fir­mie Heckler & Koch skon­stru­owa­no pisto­let Mk 23 SOCOM. Już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia prze­wi­dy­wa­no że po roz­po­czę­ciu pro­duk­cji bro­ni noszą­cej fabrycz­ne ozna­cze­nia US Pistol (USP) opra­co­wa­na zosta­nie zbli­żo­na kon­struk­cja prze­zna­czo­na na rynek cywilny.

W 1993 roku roz­po­czę­to pro­duk­cję cywil­nej wer­sji USP. Nazwa pisto­le­tu wzię­ła się od skró­tow­ca USP czy­li Universale SelbstladePistole. Pistolet pro­du­ko­wa­ny jest w wer­sjach róż­nią­cych się zasto­so­wa­nym nabo­jem i rodza­jem mecha­ni­zmu spu­sto­we­go. W 1996 roku jed­na z wer­sji USP sta­ła się prze­pi­so­wą bro­nią krót­ką Bundeswehr jako P8 zastę­pu­jąc pisto­let P1. W tym samym roku roz­po­czę­to pro­duk­cję kom­pak­to­wej wer­sji USP Compact. Od 2000 roku USP Compact znaj­du­je się na uzbro­je­niu nie­miec­kiej poli­cji jako P10. Poza RFN jest uży­wa­ny przez poli­cje, jed­nost­ki woj­sko­we (w Polsce gł. Jednostkę Wojskową Komandosów, JW Grom te jed­nost­ki woj­sko­we mają tak­że model USP SD przy­sto­so­wa­ny do tłu­mi­ka) i para­mi­li­tar­ne, wśród nich znaj­du­je się war­szaw­ska straż miejska

HK USP Expert zdj 02HK USP Expert zdj 03HK USP Expert zdj 04HK USP Expert zdj 05HK USP Expert zdj 06