TT – 30

 

TT-30
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

TT (Tulski Tokariewa, zna­ny rów­nież jako Tulska Tokarewka, nato­miast w Polsce jako Tetetka) to radziec­ki pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny skon­stru­owa­ny przez Fiodora Wasiliewicza Tokariewa. Broń skon­stru­owa­no na pod­sta­wie Colta M1911, choć pod wzglę­dem wyglą­du pisto­let TT znacz­nie bar­dziej przy­po­mi­na Browninga M1903 (jed­nak znacz­nie się od nie­go róż­ni pod wzglę­dem konstrukcyjnym).

Tetetka w 1930r wygra­ła kon­kurs na pisto­let dla armii radziec­kiej, w kon­kur­sie brał rów­nież udział pisto­let TKB-160 skon­stru­owa­ny przez Siergieja Korowina oraz pisto­let skon­stru­owa­ny przez Priłuckiego. Broń porów­naw­czą sta­no­wił rewol­wer Nagant wz. 1895 oraz pisto­le­ty Mauser C96, P08 Parabellum, Walther PP, Browning M1903, Browning 1910/22, Colt M1911. Na począt­ku 1931r prze­pro­wa­dzo­no dodat­ko­we pró­by zimo­we, po czym broń wpro­wa­dzo­no do uzbro­je­nia armii radziec­kiej jako 7,62mm pisto­let Tokariewa 1930” oraz do uzbro­je­nia NKWD jako TT. Skonstruowana na pod­sta­wie pisto­le­tu TT (TT-30) zmo­dy­fi­ko­wa­na odmia­na TT-33 zosta­ła nato­miast wpro­wa­dzo­na uzbro­je­nia w 1934r. Tetetka począt­ko­wo nie cie­szy­ła się dobrą opi­nią wśród radziec­kich żoł­nie­rzy, bro­ni zarzu­ca­no małą pojem­ność maga­zyn­ka, brak bez­piecz­ni­ka nastaw­ne­go oraz kształt utrud­nia­ją­cy strze­la­nie przez otwo­ry obser­wa­cyj­ne czoł­gów. Należy zazna­czyć że w latach 30-tych maga­zy­nek miesz­czą­cy 8 naboi był w pisto­le­tach stan­dar­dem, nato­miast kształt Tetetki utrud­nia strze­la­nie przez otwo­ry obser­wa­cyj­ne czoł­gów tak samo jak kształt wie­lu innych pisto­le­tów. W 1938r ogło­szo­no kon­kurs na następ­cę pisto­le­tu TT, wygrał go w 1941r pisto­let skon­stru­owa­ny przez Pawła Wojewodina. Ze wzglę­du na nie­miec­ki atak nie roz­po­czę­to pro­duk­cji seryj­nej pisto­le­tu Wojewodina i TT pozo­stał pod­sta­wo­wym pisto­le­tem armii radziec­kiej. czy­taj więcej

TT-30 TT-30 TT-30