Sa vz-26


Samopal vzor 48 (Sa 23/24/25/26) – cze­cho­sło­wac­ki pisto­let maszy­no­wy skon­stru­owa­ny w dru­giej poło­wie lat 40. Pierwszy seryj­nie pro­du­ko­wa­ny pisto­let maszy­no­wy z zam­kiem tele­sko­po­wym (ota­cza­ją­cym lufę). Protoplasta UZI.
Sa vz. 48 był bro­nią samoczynno-samopowtarzalną strze­la­ją­cą z zam­ka otwar­te­go. Automatyka bro­ni dzia­ła na zasa­dzie odrzu­tu zam­ka swo­bod­ne­go. Rękojeść prze­ła­do­wa­nia po lewej stro­nie bro­ni. Mechanizm spu­sto­wy ze spu­stem dwu­cho­do­wym (krót­kie ścią­gnię­cie ogień poje­dyn­czy, dłu­gie seria). Bezpiecznik blo­ko­wał język spu­sto­wy i był umiesz­czo­ny w kabłą­ku spu­sto­wym. Magazynki pudeł­ko­we 24, 40 nabo­jo­we (9 mm), lub 32 nabo­jo­we (7,62 mm). Kolba sta­ła (Sa 23/25) lub skła­da­na na bok bro­ni (Sa 24/26). Przyrządy celow­ni­cze mecha­nicz­ne, skła­da­ją się z musz­ki i celow­ni­ka bęb­no­we­go o nasta­wach 100, 200, 300 i 400 m. Po pra­wej stro­nie łoża znaj­do­wa­ła się listwa uła­twia­ją­ca łado­wa­nie maga­zyn­ków (nabo­je z łód­ki wsu­wa­ne były do listwy, a następ­nie z listwy do maga­zyn­ka). źró­dło – Wikipedia