Browning FN 1910

foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

W 1900 roku bel­gij­skie zakła­dy Fabrique Nationale roz­po­czę­ły pro­duk­cję pisto­le­tu Browning No 1. była to uda­na kon­struk­cja, ale szyb­ki postęp tech­nicz­ny spra­wił ze już po kil­ku latach sta­ła się prze­sta­rza­ła. Dlatego w 1910 roku FN roz­po­czę­ło pro­duk­cję nowe­go pisto­le­tu ozna­czo­ne­go jako Model 1910.