Grupa zamknięta członków ŁSKB

Wychodząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom, powo­ła­li­śmy na Facebooku gru­pę ŁSKB, któ­ra kie­ro­wa­na jest głów­nie (choć nie tyl­ko) do człon­ków nasze­go Stowarzyszenia. Jeśli posia­dasz tam kon­to zachę­ca­my do wstą­pie­nia do gru­py. Z zało­że­nia ma to być miej­sce do swo­bod­nej komu­ni­ka­cji, zamiesz­cza­nia ogło­szeń, wymia­ny doświad­czeń itp.