HK USP Expert

HK USP Expert zdj 01
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

W 1991 roku na zle­ce­nie jed­no­stek spe­cjal­nych US Navy (US Navy SEAL) w nie­miec­kiej fir­mie Heckler & Koch skon­stru­owa­no pisto­let Mk 23 SOCOM. Już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia prze­wi­dy­wa­no że po roz­po­czę­ciu pro­duk­cji bro­ni noszą­cej fabrycz­ne ozna­cze­nia US Pistol (USP) opra­co­wa­na zosta­nie zbli­żo­na kon­struk­cja prze­zna­czo­na na rynek cywilny.