Wifama wz. 78

Wifama wz. 78
foto­gra­fie wyko­nał FrontA

Karabinek spor­to­wy wz.78 (kl.154) pro­duk­cji zakła­dów Wifama w Łodzi. Kaliber. 22LR, zasi­la­ny maga­zyn­kiem o pojem­no­ści 5 naboi.
Karabinki wz.78 pro­du­ko­wa­ne były dla woj­ska (latach 1987–1992) i słu­ży­ły tam do tre­nin­gu strze­lec­kie­go. Pewna ich ilość zna­la­zła się rów­nież na sta­nie poli­cji oraz na strzel­ni­cach LOKu.