PM-63

fotografie wykonał FrontA
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

PM-63

Pistolet maszy­no­wy wz. 1963 Rak, PM-63 Rak (ręcz­ny auto­mat koman­do­sów) – pol­ski pisto­let maszy­no­wy kali­bru 9 mm, na nabój 9 × 18 mm Makarowa. Opracowany w latach 60. XX wie­ku przez prof. Piotra Wilniewczyca. Broń prze­zna­czo­na dla nie­któ­rych pod­od­dzia­łów woj­ska, w tym załóg wozów bojo­wych, uży­wa­na tak­że przez jed­nost­ki Milicji.