P‑64

fotografie wykonał FrontA
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

Pistolet P‑64 – pierw­szy pol­ski powo­jen­ny pisto­let. Jego twór­ca­mi według kolej­no­ści w doku­men­cie paten­to­wym nr 54822 są nastę­pu­ją­cy ofi­ce­ro­wie Ludowego Wojska Polskiego: Mieczysław Adamczyk, Witold Czepukajtis, Romuald Zimny, Henryk Adamczyk, Stanisław Kaczmarski, Jerzy Pyzel. Przedmiotem zastrze­żeń paten­to­wych jest wyłącz­nik w kształ­cie wydłu­żo­nej płyt­ki, prze­su­wa­ją­cej się w szkie­le­cie. Umożliwia on zabez­pie­cze­nie pisto­le­tu przed przed­wcze­snym i przy­pad­ko­wym strza­łem. P‑64 był do nie­daw­na naj­mniej­szym pisto­le­tem zasi­la­nym nabo­jem 9 mm Makarowa.