Pistolet maszynowy PPSz wz. 1941

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

PPSz wz. 1941, PPSz-41 (ros. ППШ-41), potocz­nie nazy­wa­ny pepe­szą lub pepesz­ką – radziec­ki pisto­let maszy­no­wy kali­ber 7,62 × 25 mm, skon­stru­owa­ny przez Gieorgija Szpagina i wpro­wa­dzo­ny na uzbro­je­nie Armii Czerwonej w 1941 roku. Nazwa sta­no­wi­ła akro­nim od: Pistolet-pulemiot Szpagina obr. 1941 g. – Пистолет–пулемёт Шпагина обр. 1941 г.. Podstawowa broń tej kate­go­rii na uzbro­je­niu Armii Czerwonej pod­czas II woj­ny świa­to­wej, uży­wa­ny tak­że w licz­nych kra­jach świa­ta. Do uzbro­je­nia Wojska Polskiego wpro­wa­dzo­ny w 1943 roku.